Mirsada Smajić: Želim da znate da se uvijek možete obratiti Općini Stari Grad Sarajevo

Mirsada Smajić, ovlaštena za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika Općine Stari Grad, obratila se građanima poručivši da se svi poslovni procesi unutar Općine Stari Grad Sarajevo odvijaju neometano i u zakonskim rokovima.

Smajić je uputila poruku socijalno ugroženim kategorijama lica, kao i boračkoj populaciji da će sva njihova prava koja ostvaruju putem Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu biti u potpunosti ispoštovana, te da u najskorijem roku mogu očekivati uplate naknada na koje imaju pravo.

“Tu u prvom redu mislim na prava građana na jednokratne socijalne pomoći, kao i pravo na naknadu za djecu sa hroničnim oboljenjima i osobe s poteškoćama u razvoju, te pravo na naknadu za liječenje oboljelih osoba unutar Bosne i Hercegovine”, kazala je Smajić.

Ona je poručila da služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu ulaže maksimalne napore da svim građanima u zakonskim rokovima donese rješenja o pravima na jednokratne i redovne naknade porodiljama, dječije doplatke, invalidnine, egzistencijalnu naknadu, zdravstveno osiguranje i sve ono što je u djelokrugu ove službe, a čija realizacija se ostvaruje putem resornog ministarstva.

Naglasila je da će Općina Stari Grad Sarajevo nastaviti da funkcioniše i radi u interesu građana i da će njihova prava biti ispoštovana, bez obzira na okolnosti u kojima se ovaj organ uprave našao.

“Želim da znate da se uvijek možete obratiti Općini Stari Grad Sarajevo sa vašim zahtjevima koji će se tretirati u skladu sa zakonom i propisima. Od svih općinskih službi, državnih službenika i namještenika očekujem da profesionalno i objektivno ispunjavaju svoje radne obaveze i interese građana stave na prvo mjesto, te postupaju u skladu sa zakonom”, poručila je Smajić.

Radio AS