ViK reagovao na izjave Mandića: Niste ni za jedan projekat izvršili uplatu, zaustavite javne nabavke

Iz KJKP “Vodovod i kanalizacija” uputili su demanti na protestno pismo i zahtjev za hitno postupanje načelnika Općine Centar Srđana Mandića.

On je ukazao na, kako je rekao, sve učestalije probleme pri realizaciji projekata ovog preduzeća, a koje finansira Općina Centar.

“Za radove na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Mice Todorović naše preduzeće je izradilo projektu dokumentaciju. Tokom postupka javne nabavke koju je provodila Općina Centar aktivno smo učestvovali u provođenju iste te dali svoj maksimalni doprinos da se ista i realizuje. Kada je izvođač izabran dana 24.1.2024. godine obratili ste nam se dopisom broj: 03-19-1599/23 da dostavimo pismeno da li je za ove radove potrebno obezbijediti građevinsku dozvolu. Iz navedenog se jasno vidi Vaše nepoznavanje samog Zakona, pa smo Vas i u tom smislu uputili da je potrebno ishodovati građevinsku dozvolu za predmetne radove. Netačni su navodi da se vrši opstrukcija projekta od strane naše uposlenice, jer ista postupa po Zakonu i zahtjeva da joj se dostavi neophodna dokumentacija kako bi radovi mogli otpočeti. Napominjemo da Vam je 4.4.2024. godine službeno dostavljeno šta je neophodno da dostavite od dokumentacije”, navodi se u saopštenju.

Kako kažu, na zaprimljeni zahtjev nije dostavljena dokumentacija.

“Dana 31.05.2024.godine, ponovo je putem e-maila od Općine Centar zatraženo da dostavi neophodnu dokumentaciju za praćenje radova;

 • Dana 3.6.2024.godine, putem e-maila od Općine Centar smo obavješteni da je tražena dokumentacija dostavljena na protokol preduzeća;
 • Dana 04.06.2024.godine, putem e-maila oglasio se Izvođač radova ‘’TED INVEST’’ d.o.o Sarajevo u kojem je naveo: ’’Nakon obilaska terena i detaljnog uvida u projektnu dokumentaciju i ažurirani katastar podzemnih instalacija sa predstavnicima Investitora i Nadzornog organa ispred Investitora (Općina Centar) mišljenja smo da se navedeni projekat ne može izvoditi po istoj tj. potrebno je definisati više tehničkih detalja prije samog početka radova …’’;
 • Dana 10.06.2024.godine, putem e-maila smo obavijestili Općinu Centar da smo zaprimili dokumentaciju i da je jedino od tražene dokumentacije dostavljena urbanistička saglasnost i građevinska dozvola i naglasili da je neophodno da što hitnije ažurirate traženu dokumentaciju;
 • Dana 10.06.2024.godine upućen je e-mail od strane Izvršnog direktora Sektora za investicije i razvoj u kojem se traži da se dostavi tražena dokumentacija;
 • Dana 11.6.2024.godine, ponovo putem e-maila se traži od Općine Centar da se dostavi potrebna dokumentacija;
 • Dana 12.06.2024.godine, ponovo putem e-maila se traži od Općine Centar da se dostavi potrebna dokumentacija;
 • Dana 26.6.2024.godine ponovo putem e-maila se traži od Općine Centar da se dostavi potrebna dokumentacija”, poručuju iz ovog preduzeća.

Dalje navode:

“Za radove u ulici Nahorevska netačni su navodi da radovi stoje zbog nedostavljanja blagovremene instrukcije nadzora KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo. Na predmetnom lokalitetu kanalizaciona mreža nije izvedena u skladu sa projektom za koji je obezbijeđena građevinska dozvola niti je Izvođač radova izveo radove shodno pravilima struke. Predstavnik KJKP VIK-a više puta je sugerisao na nedostatke i tražio da se nepravilnosti otklone (pad izvedenih kanala ne zadovoljava ni minimalni dozvoljeni pad, zadržavanje vode u kanalu, nemogućnost oticanja iz kanala, kao i druge nepravilnosti koje treba otkloniti da bi kanal bio funkcionalan). Obzirom da radove prati i firma koju ste angažovali za stručni nadzor (investicioni nadzor) traženo je da se navedeni nadzor očituje o izvedenim radovima što je isti u učinio te dao primjedbe na otklanjanje nepravilno izvedenih radova. Općina je o svemu bila upoznata”, tvrde u KJKP “Vodovod i kanalizacija”.

Govorili su i o problem naselja Poljine, Kromolj i Gornji Kromolj koji, kako kažu, 15 dana nemaju redovno napajanje vodom.

“Problem urednog 24 satnog vodosnabdijevanja naselja Gornji Kromolj, Poljine se pojavljuje neposredno prije Bajrama, 16.6.2024. godine kada je uočena povećana potrošnja, kao i potrebe za dodatnim količinama vode s obzirom na izrazito visoke temperature te duži period bez padavina. Ovo je problem koji je ove godine izražen već u mjesecu junu, dok se to prethodnih godina dešavalo u septembru/oktobru , nakon ljetnog perioda, kada nivoi podzemnih akumulacija bude na najnižem nivou. Nakon nestanka električne energije u kantonu , kao i regiji 21.6.2024. godine, imali smo problem na opremi na pumpnoj stanici Betanija/Slatina sa koje se snabdijeva hidrofleks postrojenje Gornji Kromolj, što je dodatno doprinijelo problemu urednog vodosnabdijevanja. Nakon detekcije problema i nabavke opreme kao i zamjena iste, danas, 27.6 obilaskom na terenu utvrđeno je da je uspostavljeno uredno vodosnabdijevanje, što su potvrdili i stanovnici naselja. Pri realizaciji projekta Gornji Kromolj, rješavano je vodosnabdijevanje stanovnika u Ulicama Poljine, dio Gornji Kromolj, dio Armije BiH, dok ovim projektom nije rješavano pitanje vodosnabdijevanje u ulicama Izlazi u kojima još uvijek KJKP VIK nema vodovodnu mrežu u svojoj nadležnosti”, odgovorili su.

Kako dalje tvrde, ovo preduzeće je u duhu dobre saradnje sa Općinom preuzelo izvođenje radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži u ulici Panjina Kula, a nakon što su “podobne firme odbile posao u toj ulici”.

“Naime, Općina angažuje redovno podobne firme na radovima u ulicama čiji teren zahtjeva jednostavnu metodologiju izvođenja, dok za ulice čija konfiguracija terena zahtjeva složen način izvođenja radova, uvijek angažuje KJKP ‘Vodovod i kanalizacija’ d.o.o. Sarajevo. Napominjemo da u ulici Panjina Kula je riječ o stjenovitom materijalu (V kategoriji terena) te da je naše preduzeće imalo značajne probleme prilikom izvođenja radova sa kojim smo se uz blago zakašnjenje izborili i uspješno realizovali. Preduzeće nije od Općine tražilo finansijsku nadoknadu za iskop zemljanih radova u V kategoriji terena, već je troškove ovih radova preuzelo samo preduzeće. Sami radovi u ulici Panjina Kula prekidani su usljed zahtjeva Općine radi rekonstrukcije ulice Tabašnica i radova u Bolničkom, što je trajalo više od mjesec dana. Također, sporazum je potpisan, ali su radovi odgođeni na samom startu jer je Općina tražila da se prvo izvrši rekonstrukcija kanalizacione mreže u ulici Aleksandra Puškina u dužini više od 100 metara, a što je također trajalo više od mjesec dana. Zbog navedenog uz čekanje odobrenja ušlo se u zimski period te su sami radovi usporeni na već teškom terenu”, navodi se u saopštenju.

Napominju dalje:

“Vezano za projekte rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Behar, napominjemo Vas da su projekti na Vaš zahtjev bili urađeni u rekordnom roku, dok Vi niste izvršili uplatu za projekte koje smo izradili na Vaš zahtjev. Uplata nije izvršena ni do danas a KJKP VIK Vam je isporučio projekte u duhu dobre saradnje. Naše preduzeće je na Vaš zahtjev izradilo sljedeće projekte:

 • Glavni projekat rekonstrukcije kanalizacione mreže u ulici Musala
 • Glavni projekat separatne kanalizacione mreže u ulici Mehmeda Handžića
 • Glavni projekat rekonstrukcije kanalizacione mreže u ulici Behar
 • Glavni projekat rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Behar
 • Glavni projekat rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Radićeva
 • Glavni projekat separatne kanalizacione mreže u ulici Radićeva

Do danas ni za jedan projekat niste izvršili uplatu, a uredno sve obavješteni da su projekti izrađeni i isti Vam dostavljeni”.

Kako kažu, godinama “unazad novoizgrađeni sistem Nahorevo održavalo je komunalno preduzeće iz Vareša, kada je sistem u potpunosti postao težak, gotovo nemoguć za održavanje, zahtijevali ste da isti preuzme naše preduzeće”.

“Shodno vašem zahtjevu više puta, a zadnji put prošle godine imenovana je stručna komisija za prijem, koja je sačinila zapisnik i dala taksativno manjkavosti sistema koje su neophodne da se otklone kako bi naše preduzeće moglo preuzeti takav sistem vodosnabdjevanja. Član komisije ispred Općine nije htio potpisati zapisnik, niti je Općina poduzela bilo kakve aktivnosti u otklanjanju manjkavnosti istog. Jedna od manjkavosti ovog sistema ogleda se u nedostatku odluke o zaštiti izvorišta. Nije obezbijeđena vodna dozvola, sistem ima 50 % gubitaka na mreži, pumpne stanice izgrađene na sistemu nemaju niti građevinsku niti upotrebnu dozvolu, a za sistem snabdijevanja vodom sa pratećim objektima (rezervora-rasteretne komore) dato je odobrenje za upotrebu sa uslovom. Na zahtjev KJKP ViK-a niste dostavili dokumentaciju kojom potvrđujete da su propisani uslovi iz upotrebne dozvole i izvedeni. Sve intervencije su na poziv Općinske službe Civilne zaštite uredno i u najkraćem roku realizovane. Shodno svemu gore navedenom naše preduzeće je poduzelo sve potrebne zakonske odredbe, kao i ažurnost u realizaciji po svim gore navedenim tačkama. Dana 27.6.2024. godine u 14 sati na lokaciji dvorišta Vile Braun, Alipašina 45, biće vraćena sva oprema u ispravnom stanju koju je Općina dala na korištenje našem preduzeću. Također napominjemo da zaustavite proceduru planiranje javne nabavke za kupovinu Wome jer ista nije potrebna našem preduzeću”, zaključili su iz ovog preduzeća.

Radio AS