Vlada FBiH uputila smjernice za racionalno korištenje električne energije

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je smjernice za racionalno korištenje električne energije.

Smjernice se sastoje od mjera koje mogu preduzeti građani, javni sektor, preduzetnici i energetski subjekti, a po karakteru mogu biti kratkoročne i dugoročne mjere.

Vlada je zadužila javne institucije i javna preduzeća u FBiH da, putem imenovanih energijskih saradnika, menadžera i koordinatora intenziviraju aktivnosti u skladu s Pravilnikom o informacionom sistemu za energijsku efikasnost u FBiH, kao i da na službenim web stranicama objave Smjernice. Vlada je zadužila sve administrativne jedinice da izrade konkretne programe za slučaj potencijalne krize, kako bi bile provedene Smjernice, informirana javnost i osigurano provođenje predloženih mjera.

Programi bi trebali obuhvatiti potrebe za energentima, rizike od smanjenja/prekida snabdijevanja iz različitih razloga, nedostajuće količine, mjere koje treba preduzeti za smanjenje posljedica i potrebna finansijska sredstva.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da ove zaključke, sa Smjernicama, dostavi svim kantonalnim vladama, na znanje i postupanje.

Također je zadužila ministarstvo da ove zaključke, s pratećom informacijom o donošenju Smjerinica, te same Smjernice, dostavi Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Smjernice sadrže upravljanje energijom koje mogu preduzeti građani, javni sektor, poduzetnici, te energetski subjekti.

Kada je riječ o upravljanju energijom i mjerama koje mogu poduzeti građani, Smjernice sadrže preporuke za efikasnu potrošnju energije za grijanje i hlađenje, zatim preporuke za pravilno prozračavanje prostora, te za efikasnu potrošnju energije za rasvjetu i uređaje za domaćinstvo, kao i u prijevozu, ali i dugoročne mjere energijske efikasnosti.

Uz ostalo, navedeno je da, ako se temperatura koja se održava u prostoru smanji za samo 1 °C, godišnje se može uštedjeti približno pet posto energije za grijanje.

Kako je obrazloženo, primjena načela energijske efikasnosti kroz Smjernice usmjerena je na smanjenje računa svih građana, poduzetništva, javnih usluga i servisa, što nas čini otpornijim na energetske poremećaje. Stoga je i data preporuka svim kantonalnim vladama, ali i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, da se svako, u okviru svoje nadležnosti, pobrine o provođenju preporuka i mjera energijske efikasnosti kako bi bile osigurane uštede u potrošnji energije i energenata, saopteno je iz Vlade FBiH.

Radio AS