Vlada KS pokreće proceduru imenovanja šefova Ureda za podršku Srebrenici i Ureda za dijasporu

Vlada Kantona Sarajevo jučer je donijela zaključke o podnošenju zahtjeva Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za hitno oglašavanje javnih konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta šefa Ureda Vlade Kantona Sarajevo za podršku Srebrenici i šefa Ureda Vlade Kantona Sarajevo za dijasporu.

Zakonom o posebnim programima Kantona Sarajevo za memorijalizaciju genocida, podršku povratku i razvoju Srebrenice, pomoći žrtvama i porodicama žrtava genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN “Srebrenica”, koji je donijela Skupština KS, predviđeno je osnivanje Ureda Vlade Kantona Sarajevo za podršku Srebrenici, kao organa koji bi provodio navedene mjere, sa sjedištem u Srebrenici i kancelarijom u Sarajevu. 

Uredbom o osnivanju pomenutog Ureda kao stručne službe, propisano je da njime rukovodi šef kojeg imenuje Vlada Kantona Sarajevo, zbog čega se ova procedura pokreće u skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi KS.

Također, nakon što je Vlada KS, na inicijativu predsjedavajućeg Skupštine KS Elvedina Okerića, usvojila Uredbu o osnivanju Ureda Vlade KS za dijasporu, sa utvrđenim djelokrugom rada i nadležnostima, pokrenuta je i procedura imenovanja šefa tog Ureda, kao stručne službe Vlade Kantona Sarajevo.

Podsjećamo, u cilju jačanja saradnje u oblasti obrazovanja, nauke, privrede, kulture i sporta, Ured za dijasporu će u saradnji sa resornim ministarstvima, univerzitetima, te drugim nadležnim organima i institucijama u Kantonu Sarajevo i jedinicama lokalne samouprave vršiti stručne i administrativno-tehničke poslove u cilju povezivanja sa institucijama, organizacijama i pojedinacima iz dijaspore u pomenutim oblastima.

Cilj je i podsticanje i kreiranje zajedničkih programa, angažovanje na osmišljavanju i realizaciji projekata učešća i saradnje mladih, razmjene učenika i studenata, kao i naučnih i stručnih kadrova između Kantona Sarajevo i zemalja u kojima dijaspora živi.

Ured će, između ostalog, raditi na informisanju dijaspore o mogućnostima i uslovima za zapošljavanje u Kantonu Sarajevo, podsticanju povezivanja privrednika i udruženja privrednika iz zemalja u kojima živi dijaspora sa privrednim subjektima u Kantonu Sarajevo, iniciranju osnivanja namjenskih finansijskih fondova ili fondacija u saradnji sa dijasporom, podržavanju rada inovatora i inovacija iz KS i dijaspore, podsticanju učešća dijaspore u promociji turističkog potencijala Kantona Sarajevo, itd.

Aktivnosti će se odnositi i na podsticanje i pojednostavljenje procesa povratka naših građana u Bosnu i Hercegovinu, te pružanje administrativne i tehničke pomoći, usluge i davanje informacija o različitim procedurama vezanim za administraciju u raznim segmentima života, kao i pružanje informacija potrebnih za ostvarivanje prava u Kantonu Sarajevo za naše građane koji trenutno žive i rade izvan BiH.

Radio AS