Započeli radovi na rekonstrukciji kanalizacione mreže u ulici Borak

Na osnovu sporazuma o finansiranju radova radnici Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ su započeli sa radovima na rekonstrukciji separatne kanalizacione mreže na dijelu ulice Borak.

Projekat finansira Općina Centar u iznosu od 239.100 KM, dok je za realizaciju i nadzor projekta zaduženo pomenuto komunalno preduzeće. Tokom realizacije projekta planirano je da budu obuhvaćeni i kućni priključci za okolne stambene objekte, dok će novi dio kanalizacione mreže biti spojen na već obnovljenu mrežu u istoj ulici duž stepeništa koje spaja ulice Borak i Terezija.

Kako nalažu građevinske norme posebno će biti izgrađena fekalna i oborinska kanalizacija koja prikuplja i sprovodi površinske vode u gradski odvodni sistem.

U okviru pripremnih radova mašinski će biti izrezan postojeći asfalt dok je prije početka zemljanih radova, što podrazumijeva mašinske i ručne iskope zemlje do starog kanalizacionog sistema, urađeno istraživanje i obilježavanje podzemnih instalacija ostalih komunalnih preduzeća. Nakon ovoga slijede montažni radovi ugradnje po 170 metara novih cijevi za fekalnu i oborinsku kanalizaciju sa izradom novih kućnih priključaka. Planirano je ispiranje nove kanalizacione mreže sa snimanjem stanja posebnom kamerom. Izradom elaborata sa geodetskim snimkom izvedenih radova i ostalih podzemnih instalacija biće okončan ovaj projekat.

Pomenuti sporazum su potpisali načelnik Općine Centar Srđan Mandić i direktor KJKP „Vodovod i kanalizacija“ Rusmir Salić. Prema odredbama ovog dokumenta obaveza komunalnog preduzeća „ViK“ je da okonča pomenute radove u roku od 90 dana i da Općini Centar u roku od 45 dana od okončanja radova dostavi detaljan finansijski izvještaj sa pratećom dokumentacijom o namjenskom utrošku odobrenih sredstava.

Izmjenama i dopunama budžeta Općine Centar za 2022. godinu za rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže na području općine Centar Sarajevo planiran je iznos od 1.672.000 KM.

Radio AS