Analiza rada Vlade Kantona Sarajevo: Koliko je mjera ispunjeno, a šta je započeto

Istinomjer je objavio rezultate monitoringa ispunjenosti mjera iz “Programa skupštinske većine u Kantonu Sarajevo 2023–2026” u prvoj godini mandata. Vlada je godinu od svog formiranja, u martu 2023. godine, u potpunosti realizovala pet mjera.

Vlada Kantona Sarajevo imenovana je 24.3.2023. godine, a činili su je NiP, SDP, NS, SBiH. Program skupštinske većine imao je 166 mjera.

Nakon rekonstrukcije Vlade 15.11.2023. godine vladu čine NiP, SDP, NS i ZNG. Trenutni program skupštinske većine ima 194 mjere.

U prvoj godini mandata ispunjeno je u potpunosti pet mjera, započete su 84, u progresu je 14. Nije započeto 68 mjera, nekonkretna je jedna mjera, a 22 su zaustavljene.

U oblasti ekonomije ispunjene su tri mjere, a obrazovanja i socijalne politike po jedna.

Iz oblasti državnog uređenje izvršeno je pet mjera, ekonomije 36, obrazovanja 14, pravne države tri, socijalne politike 8 i zdravstva dvije.

Provođenje tri mjere započeto je u oblasti državnog uređenja, ekonomije 29, obrazovanja 24, pravne države pet, socijalne politike 13 i zdravstva 10 mjera.

S obzirom na to da je “Program skupštinske većine u KS” mjere rasporedio prema ministarstvima nadležnim za njihovu implementaciju, Istinomjer je i prezentaciju rezultata monitoringa prilagodio tome. 

Od 12 ministarstava u Vladi KS, za realizaciju najvećeg broja mjera nadležno je Ministarstvo privrede (33), dok je 25 mjera u nadležnosti kantonalnog Ministarstva saobraćaja. Najmanji broj mjera u ingerenciji je Ministarstva pravde i uprave – njih osam.

Ministarstvo privrede u potpunosti je realizovalo tri mjere iz sporazuma, u progresu je realizacija jedne, dok su započete aktivnosti na realizaciji još 11 mjera.

Aktivnosti na provođenju tri mjere iz sporazuma za koje je bilo nadležno ovo ministarstvo zaustavljene su, a u slučaju 15 nisu provođene značajnije aktivnosti na njihovoj realizaciji.

Od 25 mjera za čiju je realizaciju nadležno Ministarstvo saobraćaja, započete su aktivnosti na realizaciji njih 13, dok je realizacija tri u progresu. Na realizaciji devet mjera u prvoj godini mandata Ministarstvo saobraćaja nije provodilo značajnije aktivnosti.

U nadležnosti Ministarstva za nauku i visoko obrazovanje tokom prve godine mandata bile su 24 mjere, a od tog broja zaustavljene su aktivnosti na realizaciji 11 mjera nakon rekonstrukcije Vlade KS. Započeta je realizacija pet mjera, dok u slučaju osam nije bilo značajnijih aktivnosti u cilju njihove realizacije. I na čelu ovog ministarstva došlo je do smjene te njime od novembra rukovodi Adna Mesihović iz pokreta Za nove generacije.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice započelo je rad na realizaciji devet mjera, dok je u progresu realizacija još jedne. Od ukupno 19 mjera za koje je nadležno ovo ministarstvo, nije započet rad na realizaciji njih devet.

U prvoj godini mandata, Ministarstvo zdravstva započelo je realizaciju devet mjera za koje je nadležno, dok u slučaju tri nisu provođene značajnije aktivnosti.

Od ukupno 14 mjera za koje je nadležno Ministarstvo za boračka pitanja, započeta je realizacija 11.

Ministarstvo unutrašnjih poslova u prvoj je godini u potpunosti realizovalo jednu mjeru iz sporazuma skupštinske većine, a provođene su aktivnosti na realizaciji još osam mjera, od čega su po četiri u progresu, odnosno započete.

Kantonalno Ministarstvo pravde i uprave je od ukupno osam mjera za koje je nadležno, započelo realizaciju tek dvije, dok su u slučaju jedne mjere zaustavljene aktivnosti na njenoj realizaciji.

Ministarstvo kulture i sporta, prema sporazumu koji prati Istinomjer, nadležno je za realizaciju deset mjera, od čega je započelo s realizacijom njih sedam, a jednu je mjeru realizovalo u potpunosti.

U ingerenciji Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša prema sporazumu je 11 mjera, od čega je u progresu realizacija dvije; aktivnosti su započete u slučaju četiri mjere, dok su na provođenju jedne aktivnosti zaustavljene.

Tokom prve godine mandata, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje započelo je aktivnosti na realizaciji sedam mjera, dok je u progresu provođenje tri. Od 12 mjera za koje je nadležno ovo ministarstvo, na dvije nisu provođene značajnije aktivnosti u smjeru njihove realizacije.

Realizacija 17 mjera u nadležnosti je Ministarstva finansija, a od tog broja, tokom prve godine, tek su u slučaju dvije mjere provođene određene aktivnosti. Nakon jedne godine mandata, zaustavljena je realizacija šest mjera, a ovo ministarstvo nije provodilo značajnije aktivnosti na osam, dok je jedna mjera ocijenjena kao nekonkretna.

U odnosu na prvih 100 dana mandata Vlade KS u kojima su u potpunosti realizovane dvije mjere, a aktivnosti provođene na njih 80, nakon godinu mandata došlo je do određenog napretka u pogledu realizovanih, mjera u progresu, ali i onih na kojima je realizacija započeta. Iako je određeni broj mjera zaustavljen nakon rekonstrukcije Vlade u novembru 2023. godine, broj mjera u “Programu skupštinske većine u KS” u konačnici je povećan. Nakon prve godine mandata, Vlada KS započela je, u većoj ili manjoj mjeri, aktivnosti na više od polovine mjera iz sporazuma. U pogledu otvorenosti i transparentnosti kantonalne Vlade, treba napomenuti i da je na upit Istinomjera o dinamici realizacije mjera iz “Programa skupštinske većine” u KS od 12 ministarstva, odgovorilo njih osam.

Radio AS