Ekspertni tim MUP-a KS: Upućena inicijativa za donošenje Zakona o probacijskoj službi FBiH

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica formirao je Ekspertni tim za prevenciju kriminaliteta i ostalih sigurnosnih rizika u Kantonu Sarajevo koji čine ugledni profesori, eksperti i konsultanti iz oblasti pravnih, kriminalističkih, kriminoloških i sigurnosnih studija, koji su ujedno i autori značajnih dokumenata i zakonskih propisa u Bosni i Hercegovini.

Cilj formiranja ovakvog tima i okupljanja struke je analiza cjelokupnog stanja kriminaliteta u Kantonu Sarajevo i izrada mjera, prijedloga i smjernica s ciljem prevencije kriminaliteta i ostalih sigurnosnih rizika.

Prva mjera koju je Ekspertni tim za prevenciju kriminaliteta i ostalih sigurnosnih rizika u Kantonu Sarajevo donio je Inicijativa upućena prema Federalnom ministarstvu pravde za donošenje Zakona o probacijskoj službi FBiH i odgovarajućih provedbenih propisa.

Kao jedan od najizraženijih problema u društvu koji utiče na sigurnosnu situaciju, detektovan je problem recidivizma, odnosno kriminalnog povrata koji se ogleda u ponovnom činjenju krivičnih djela.

U inicijativi ekspretnog tima obrazloženo je da bi probacijska služba djelovala u slučajevima kada je počinitelj krivičnog djela: izašao iz zatvora ili dobio rad za opće dobro; dobio poziv da se javi u probacijski ured; kada je sud odredio obavezu liječenja od ovisnosti, a počinitelj obaviješten da se mora javljati u probaciju; kada je počinitelju ponuđeno odbacivanje krivične prijave ako prihvati određene obaveze; te kada počinitelj ne zna kome se treba obratiti i šta se tačno očekuje od njega.

Sa počiniteljima krivičnih djela sa pravosnažnom sudskom odlukom radili bi probacijski službenici.

“Ekspertni tim će se baviti svim pitanjima koja je potrebno riješiti s ciljem prevencije kriminaliteta i ostalih sigurosnih rizika sa kojima se trenutno suočavamo. Na analitičan, stručan i zakonit način predlagat će mjere koje će biti imputirane u svakodnevni rad policije i dovesti do poboljšanje opće slike i stanja u Kantonu Sarajevo. Za sve mjere koje tim predloži bit će izrađen akcioni plan sa propisanim rokovima i nosiocima aktivnosti čime će se osigurati da one budu što prije provedene”, izjavio je ministar Katica.

Ekspertni tim za prevenciju kriminaliteta i ostalih sigurnosnih rizika u Kantonu Sarajevo kontinuirano će održavati sastanke i sačinjavati prijedloge mjera, te inicirati izmjene i donošenje zakonskih propisa, saopšteno je iz MUP-a KS.

Radio AS