Isplata preostalog duga zaposlenicima organa i institucija KS po ugovorima o vansudskoj nagodbi

Vlada KS i Ministarstvo finansija KS u saradnji sa Pravobranilaštvom Kantona Sarajevo, danas nastavljaju isplatu sredstava zaposlenicima u organima i institucijama kao i opunomoćenim advokatima koji su zaključili Ugovore o vansudskim nagodbama sa Vladom KS, a po Pozivu za zaključenje vansudskih nagodbi od 22.11.2021. godine, u iznosu od 1.548.608,74 KM.

Na ovaj način doći će do uštede i zaštite budžetskih sredstava u značajnom iznosu po osnovu zateznih kamata.

Sa današnjom isplatom navedenih sredstava u cjelosti je realizovan Poziv Vlade Kantona Sarajevo za zaključenje vansudskih nagodbi iz 2021. godine.

Ukupan iznos realizovanih sredstava po Pozivu Vlade za zaključenje vansudskih nagodbi od 22.11.2021. godine, a u cilju izmirenja finansijskih potraživanja iz radnog odnosa koja su pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama dosuđena zaposlenicima u organima i institucijama iznosi 18,4 miliona KM.

Sredstva za navedene namjene su bila planirana i isplaćena iz budžeta Kantona Sarajevo za 2021. i 2022. godinu.

Na ovaj način, kako navodi ministar finansija KS Davor Čičić, odgovornim upravljanjem i zaštitom budžetskih sredstava, Vlada KS i Ministarstvo finansija su ostvarili značajne uštede u budžetima kantonalnih institucija, u iznosu od oko 11 milona KM po osnovu zateznih kamata.

Ukupno je realizovano i zaključeno 2.002 ugovora o vansudskoj nagodbi sa pozitivnim mišljenjem Pravobranilaštva KS.

Navedena aktivnost predstavlja i izvršenje obaveza iz Akcionog plana Vlade KS koji predviđa da u roku od pet godina, u skladu sa budžetskim mogućnostima, realizuju se sve izvršne sudske presude iz radnog odnosa.

Opredjeljenost Vlade i Ministarstva finansija je da dobrim finansijskim upravljanjem i izmirenjem nastalih finansijskih obaveza po osnovu izvršnih sudskih presuda iz radnog odnosa u razumnom vremenskom periodu, zaštite budžet Kantona Sarajevo i ostvari uštede.

Radio AS