KS će otpadnu vodu koristiti za proizvodnju toplotne energije, a otpadni mulj za proizvodnju struje

Kanton Sarajevo će otpadne vode koristiti za proizvodnju toplotne energije, dok će se otpadni mulj koristiti za proizvodnju struje. Već su sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) započete aktivnosti kako bi se ovo i ostvarilo.

Kako su saopštili iz Vlade Kantona Sarajevo, koristit će se otpadne vode i otpadni mulj iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Butile. Najavili su i osnivanje fonda za finansiranje utopljavanja stambenih građevina fizičkih lica i jedinica kolektivnog stanovanja. To su projekti čiji je nosilac Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Kada je riječ o prvom projektu, na postrojenju Butile instalirat će se toplotne pumpe koje će koristiti otpadnu vodu za proizvodnju toplotne energije koju će preduzeće Toplane koristiti kao zamjenski energent za uvozni energent – plin.

Projekat će se realizirati prema preporukama iz studije izvodivosti koja je izrađena u ove svrhe. U sklopu ovog projekta će se, kako su najavili, dodatno analizirati i sistem zbrinjavanja mulja na prečistaču Butile, koji u ovom trenutku predstavlja problem

“U ime Ministarstva i Vlade Kantona Sarajevo izražavam zahvalnost EBRD-u, jer ćemo zajedno krenuti u realizaciju dva vrlo bitna projekta koji znače boljitak svim građanima, prvenstveno onima koji su priključeni na sistem centralnog grijanja. Riječ je o novom sistemu grijanja za dio stambenih građevina u sistemu Toplana, kojim će Kanton Sarajevo krenuti u energetsku nezavisnost postupnim isključivanjem plina kao uvoznog energenta, a koji je do sada bio potreban u sistemu rada Toplana”, ukazao je resorni ministar Almir Bečarević.

Prema njegovim riječima, sada imamo situaciju da mnogi građani žele da se isključe sa sistema centralnog grijanja zbog visokih cijena, a ovim načinom postiže se dvojak učinak.

“Prvi je smanjenje upotrebe plina kao uvoznog energenta, a drugi je jeftiniji način zagrijavanja vode, čime će i troškovi isporuke toplotne energije biti puno niži. Prema studiji, Toplane ovim sistemom bi smanjile upotrebu plina za 20 miliona standardnih kubnih metara, a koristile bi vodu sa prečistača Butile za sistem toplotnih pumpi koje će biti instalirane”, dodaje Bečarević.

Vrijednost ovog projekta je 100 miliona KM, od čega bi 30 miliona KM bila grant sredstva osigurana putem Investicionog okvira Evropske unije za Zapadni Balkan (WBIF), što će biti predmet aplikacije podnesene preko EBRD-a.

Proizvodnja struje iz otpadnog mulja također će se realizirati na postrojenju Butile, što će činiti jedan, kako su naglasili, nezavisni energetski hub, od prvorazrednog značaja za Kanton Sarajevo.

Finansiranje utopljavanja građevina

Drugi projekat u saradnji sa EBRD-om podrazumijeva, kako su istakli, intenziviranje utopljavanja stambenih građevina fizičkih lica i jedinica kolektivnog stanovanja.

“Cilj je da se kroz model, koji već postoji u Evropi, iz ušteda energije te uz manju doplatu samofinansira postavljanje termičkih fasada na građevine fizičkih lica i jedinica kolektivnog stanovanja. Ovo bi bio revolving fond sa dužim rokom trajanja otplate, do 20 godina, i u tom periodu, kroz vlastite uštede na korištenju bilo kojeg oblika energije, bilo bi omogućeno finansiranje fasada svim zainteresiranim licima. Cilj je da i na ovaj način smanjimo potrošnju energije, bez obzira o kojoj vrsti energije je riječ”, istakao je Bečarević.

Direktorica EBRD u Bosni i Hercegovini Manuela Naessl je izjavila da je svrha formiranja fonda povećanje energetske učinkovitosti u stambenom sektoru, kao i povećanje kvaliteta zraka, s obzirom na to da je poznato da su individualne građevine, koji koriste fosilna goriva za grijanje, najveći izvori zagađenja zraka.

Kako je kazala, jedna od karakteristika tog fonda jeste ročnost, kao i uslovi kredita koji će se dodjeljivati vlasnicima stambenih građevina, čime bi se trebalo omogućiti servisiranje, odnosno otplata kredita iz ušteda za račune grijanja, saopštili su iz Vlade Kantona Sarajevo.

Radio AS