Novi plan za Sarajevo: Tramvajem do Dobrinje i Šipa, povezivanje aerodroma željeznicom

Vlada Kantona Sarajevo je prošle sedmice usvojila prednacrt urbanističkog plana kojim je tretiran i razvoj javnog prevoza. Prednacrtom ovog plana je predviđeno značajno proširenje tramvajskog, trolejbuskog i željezničkog prevoza.

Tramvajski prevoz bi bio proširen na naselja Dobrinja, Šip i Rajlovac. Naime, tramvaj bi saobraćao od Nedžarića do Dobrinje, odnosno Istočnog Sarajeva, te bi nastavio saobraćati od Dobrinje, preko Šeste transverzale, do Otoke. Od Otoke bi nastavio saobraćati glavnom gradskom saobraćajnicom prema centru Sarajeva.

Kada je u pitanju proširenje tramvajskog prevoza do Šipa, planirano je da tramvaj saobraća od Željezničke stanice, preko Prve transverzale, do Šipa.

Osim toga, predloženo je da tramvaj saobraća od Stupa, preko Azića i Rajlovca, do budućeg gradskog parka “Sastavci” – riječ je o prostoru na sastavu rijeka Bosne, Željeznice i Zujevine. Podsjećamo, da su započeli radovi na produženju tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice.

Trolejbuski saobraćaj je bitna dopuna tramvajskog saobraćaja. Prednacrtom urbanističkog plana je predviđeno proširenje trolejbuskog prevoza preko Nedžarića i Stupa, preko Osme transverzale, prema sjeverozapadu, tj. prema Rajlovcu. Također, podsjećamo da bi uskoro trebalo početi produženje trolejbuske mreže od centra grada do Vogošće.

Namjera je da željeznički i lakošinski sistem čine tri gradska prstena. Prvi se odnosi na povezivanje Vogošće s postojećom longitudinalnom gradskom trasom, drugi prsten se odnosi na povezivanje zapadnog dijela urbanog područja i treći bi bio veza sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo i Istočnog Sarajeva, i to formiranjem prstena preko Sedme transverzale.

Autobuski saobraćaj bi bio fokusiran na povezivanje perifernih naselja i padinskih dijelova grada.

Za napomenuti je da je sve prethodno navedeno predloženo prednacrtom urbanističkog plana, tj. dokumentom koji nije konačan. Dakle, nakon što je Vlada usvojila prednacrt, potrebno je da ga usvoji i kantonalna skupština.

Ako kantonalna skupština usvoji prednacrt urbanističkog plana, slijedi javna rasprava. Poslije javne rasprave, potrebno je da vlada usvoji prijedlog urbanističkog plana. Kada vlada usvoji prijedlog, onda je nužno da ga usvoji i kantonalna skupština kako bi i stupio na snagu.

(Klix.ba)

Radio AS