Općina Centar: Jednokratne novčane pomoći osobama u stanju socijalne potrebe

Općina Centar Sarajevo objavila je stalni javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći osobama u stanju socijalne potrebe. 

Građani mogu predavati svoje zahtjeve tokom cijele kalendarske godine ili do utroška finansijskih sredstava obezbijeđenih u ovogodišnjem budžetu Općine Centar.

U javnom pozivu su navedeni uslovi za ostvarivanje prava na jednokratne novčane pomoći, kao i potrebna dokumentacija.

Iznos najniže jednokratne pomoći za jednočlano domaćinstvo iznosi 200 KM, dok višečlane porodice u stanju socijalne potrebe mogu ostvariti ovo pravo na pomoć u iznosu do 1.000 KM. Visina pomoći biće utvrđena na osnovu socijalne anamneze i procjene socijalnih radnica Općine Centar nakon terenskog obilaska domaćinstva. Socijalne radnice također nenajavljenim terenskim obilaskom mogu utvrditi da li među prijavljenima za pomoć postoje oni sa fiktivnom adresom stanovanja.

Pravo na ovu vrstu pomoći može se ostvariti jednom tokom kalendarske godine.

– Od ove godine, pored dosadašnjih kategorija lica koja mogu ostvariti navedeno pravo, uveli smo dvije nove kategorije. Žrtve porodičnog nasilja koje su na školovanju na nekoj od visokoškolskoj ustanova u cijeloj Bosni i Hercegovini od sada imaju pravo na ovu vrstu pomoći. Također od ove godine, izmjenama pravilnika koje je odobrio općinski načelnik Srđan Mandić, po prvi put djeca koja se nalaze u alternativnoj brizi su uvedena u ostvarivanje ovog prava. Pomoć se odnosi na njihovo redovno školovanje od osnovne škole pa sve do fakulteta. Ove kategorije neće imati obavezu prilagati potrebnu dokumentaciju, već ćemo, na osnovu spiskova koje nam dostavi Služba socijalne zaštite općine Centar, sredstva uplaćivati direktno na njihove bankovne račune, objasnila je Jasmina Fazlić, pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Centar.

Za učenike iz ove kategorija koja redovno pohađaju osnovnoškolsko obrazovanje planiran je iznos od 50 KM za deset mjeseci školovanja, dok je za srednjoškolce ovaj iznos po 70 KM, a za studente po 100 KM tokom njihovog redovnog školovanja.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom može se podnijeti poštom preporučeno, elektronskim putem (melvin.isakovic@centar.ba) ili putem protokola Općine Centar (Mis Irbina 1) Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu – Odsjek za socijalnu zaštitu.

Općinska služba je u obavezi da riješi zahtjev u roku od 30 dana od dana podnošenja i o tome obavijesti podnosioca. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije je moguće dobiti na sljedeći broj telefona: 033/562-447 i 033/562-353.

Sredstva za dodjelu jednokratne pomoći će biti odobrena u skladu sa Pravilnikom o kriterijima i raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe i Pravilnika o izmjenama i dopuni pravilnika o kriterijima i raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe.

Tekst javnog poziva dostupan je na sljedećem linku.

Radio AS