Općina Centar: Projektom “Hljeb i mlijeko za penzionere” obuhvaćeno 377 korisnika

Općina Centar i u ovoj godini nastavila je sa realizacijom projekta “Hljeb i mlijeko” za penzionere i lica starija od 60 godina bez primanja.

Pravo na stalnu novčanu pomoć za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka – za mjesec februar 2024. godine ostvarilo je 333 penzionera sa područja ove lokalne zajednice, te 44 lica u stanju socijalne potrebe koja su starija od 60 godina, a nisu ostvarila pravo na penziju. 

S obzirom na to da budžet za tekuću godinu nije usvojen, za spomenutu namjenu je, prema Odluci o privremenom finansiranju potreba Općine Centar Sarajevo, izdvojeno 27.710 KM.

Služba za finansije Općine Centar izvršila je isplatu sredstava na račune korisnika pomoći.

Sredstva sa ovog budžetskog granta raspoređuje općinski načelnik zaključkom, na prijedlog Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, u skladu sa utvrđenim kriterijima na osnovu podnesenih zahtjeva.

Radio AS