Ovako će ubuduće izgledati svi kiosci i tezge u Općini Centar

Općinsko vijeće Centar je na prijedlog načelnika Srđana Mandića na današnjoj sjednici usvojilo Odluku o privremenom korištenju javnih površina kao i Program privremenog korištenja javnih površina na području općine Centar Sarajevo.

U svom obraćanju na sjednici Općinskog vijeća načelnik Mandić se zahvalio vijećnicima što su podržali namjeru Općine Centar da se uvede red u oblasti zauzimanja javnih površina na području ove lokalne zajednice.

“Ovo je materijal koji smo pripremali više mjeseci, a njegova osnovna namjera je da se konačno uvede red u najužoj gradskoj jezgri, te da se centralna gradska zona uredi na način kako to i dolikuje centru grada. Na ovaj način spriječit će se narušavanje i skrnavljenje izgleda uže gradske jezgre koja je proglašena nacionalnim spomenikom, te uvesti red u oblasti zauzimanja javnih površina na području općine Centar. Programom privremenog korištenja javnih površina na području općine Centar Sarajevo su utvrđeni posebni kriteriji za postavljanje sadržaja po zonama, uključujući dimenzije i izgled sadržaja koji će se postavljati u tipizirane jedinice, a što je definisano programom”, pojasnio je Mandić.

Usvojeni Program je integralni dokument kojim su definisana uputstva za izbor lokacija kao i vrstu urbane opreme i aktivnosti koje su dozvoljene na otvorenim, javnim površinama u urbanoj zoni općine Centar. Program je nastao kao rezultat obilaska, te detaljne analize potencijalnih lokacija u gradskoj jezgri.

U skladu sa tim utvrđeno je na kojim lokalitetima je potrebno u potpunosti zabraniti aktivnosti privremenog korištenja javnih površina, na kojim lokalitetima je takve aktivnosti moguće nastaviti, ali u kontrolisanom obimu i pod unaprijed određenim uvjetima, te koje lokalitete bi bilo dobro aktivirati i oživjeti kroz periodično, privremeno korištenje javnih površina.

Jedan od osnovnih ciljeva ovog Programa jeste da se urbani moblijar koji se odnosi na objekte jednostavnih usluga i privremene prodajne i uslužne objekte (pokretne naprave, prodajni štandovi, kiosci, stolovi i drugi privremeni objekti) kojima se privremeno zauzimaju javne površina unificira, te oblikuje u skladu sa estetsko-tehničkim kriterijima koji priliče najužoj urbanoj zoni grada, te obuhvatu nacionalnog spomenika BiH u skladu sa Odlukom o proglašenju historijskog urbanog krajolika Sarajeva nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine koju je donijela Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Lokacije za privremeno zauzimanje i korištenje javnih površina na području općine Centar Sarajevo odobravaju se u skladu sa Zakonom o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo. Prema članu 21. Zakona, odobrenje za korištenje javnih površina izdaje nadležna općinska služba, ukoliko se analizom lokacija utvrdi da postoje prostorne mogućnosti za postavljanje ovakvih sadržaja, te ukoliko isti ne ometaju pješačke prometne tokove.

Javne površine koje se mogu privremeno koristiti u smislu Zakona određene su članom 3, a to su:

  • pješačke saobraćajnice i trotoari
  • pješačke staze javnih zelenih površina
  • pješačke staze na sportsko-rekreativnim područjima
  • neizgrađeno građevinsko zemljište koje je izuzeto.

Privremeno zauzimanje i korištenje zelenih površina ne može se odobriti. Vrsta sadržaja i način naplate se vrši u skladu sa Zakonom i Odlukom o privremenom korištenju javnih površina na području općine Centar Sarajevo.

Radio AS