Porodilje u Kantonu Sarajevo će dobijati po 1.000 KM mjesečno

Svaka porodilja u Kantonu Sarajevo, bez obzira na radno-pravni status, primat će mjesečnu naknadu u iznosu prosječne plate u FBiH, koja sada iznosi oko 1.000 KM.

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom.

Ono što je najvažnija vijest jeste da će svaka porodilja dobijati mjesečni iznos (12 mjeseci) u visini prosječne plate u Federaciji BiH, koja sada iznosi oko 1.000 KM.

Ovu informaciju na Facebooku je podijelila Danijela Kristić, zamjenica predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=323104999822896&id=100063701951192

“Novčana naknada za ženu – majku koja je u radnom odnosu trenutno iznosi 450 KM, a novčana pomoć za nezaposlenu ženu – majku 225 KM. Predviđeno je da se ona za tekuću godinu utvrđuje na osnovu posljednjeg objavljenog statističkog podatka Federalnog zavoda za statistiku o visini prosječne plate u Federaciji BiH za prethodnu godinu (trenutno iznosi oko 1.000 KM)” naglasila je.

Dodala je da će za potrebe ovog amandmana u budžetu Kantona Sarajevo biti izdvojen dodatni iznos od 29 miliona KM.

Naime, Vlada Kantona Sarajevo podnijela je amandman na član 20. Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom, iza stava 1. dodaju se novi st. (2), (3) i (4) koji glase:

(2) …iznos novčane naknade plaće ženi – majci u radnom odnosu i novčane pomoći nakon porođaja ženi – majci koja nije u radnom odnosu, ne može biti manji od prosječne plate u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu.

(3) Prosječna plata Federacije Bosne i Hercegovine iz stava (2) ovog člana se utvrđuje instrukcijom iz člana 13. stav (3) ovog zakona, na osnovu posljednjeg objavljenog statističkog podatka Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu.

(4) Neovisno o izuzetku iz stava (2) ovog člana, doprinosi za PIO, zdravstvo i osiguranje od nezaposlenosti te poreske obaveze iz člana 150. ovog zakona, se uplaćuju isključivo na iznos naknade plate ženi – majci iz člana 149. stav (1) ovog zakona.”

Radio AS