Pravobranilaštvo Općine Stari Grad pokreće krivičnu prijavu za nezakonit upis Vijećnice

Pravobranilaštvo Općine Stari Grad Sarajevo podnijet će krivičnu prijavu protiv službenika Zemljišno knjižnog ureda Općinskog suda u Sarajevu zbog nezakonitog donošenja rješenja uknjižbe prava vlasništva nad Vijećnicom u korist Grada Sarajevo.

Također, Pravobranilaštvo Općine Stari Grad Sarajevo podnosi žalbu Kantonalnom sudu u Sarajevu zbog nezakonitog donošenja i provođenja rješenja o upisu prava vlasništva nad Vijećnicom 1/1 u korist Grada Sarajeva, uprkos činjenici da još traje žalbeni rok i da je rješenje kao takvo nepravosnažno.

“Općina Stari Grad Sarajevo je jedini državni organ koji polaže pravo na Vijećnicu jer još od 1958. godine ima pravo upravljanja Vijećnicom i upisana je kao posjednik Vijećnice do dan danas”, saopćili su iz ove općine.

Pravobranilaštvo Općine Stari Grad Sarajevo ističe da je Općina Stari Grad 1958. godine dodijelila na korištenje dio Vijećnice Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Sarajevo, a Grad Sarajevo nikada nije imao upisano bilo kakvo stvarno pravo na navedenom objektu.

Općinski pravobranilac Enes Smajlović dostavio je sve navedene dokaze Zemljišno knjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu koji su evidentno zanemareni, te postoji opravdana sumnja u zakonitost donesenih rješenja.

U postupak je aktivno uključena i Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove Općine Stari Grad Sarajevo koja je pratila ovaj predmet kroz postupak aktuelne harmonizacije, te utvrdila da Grad Sarajevo nikada nije bio upisan u zemljišne knjige ni katastar ni kao vlasnik ni kao posjednik Vijećnice, i kao takav ne polaže nikakva prava.

Općina Stari Grad Sarajevo će iskoristiti sva pravno raspoloživa sredstva da dokaže svoje pravo na predmetnoj nekretnini, te da svi oni koji su donijeli i proveli nezakonito rješenje uknjižbe prava vlasništva nad Vijećnicom u korist Grada Sarajevo snose pravne posljedice.

U prilogu Rješenje iz 1958.godine kao i kopija katastarskog plana koji nedvosmisleno potvrđuju ko je posjednik nekretnine.

Radio AS