Prezentovan Registar javnih oglasa za prijem u radni odnos u javnom sektoru KS

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo i Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini danas su na posebno upriličenoj press konferenciji prisutnim predstavnicima medija i javnosti prezentovali Registar javnih oglasa za prijem u radni odnos u javnom sektoru KS.

U svom kratkom obraćanju, predstavnica OSCE Misije u BiH Samra Ramić je pohvalila aktivnosti Ureda, te najavila podršku svim njihovim budućim djelovanjima koje planiraju poduzeti u borbi protiv korupcije u Kantonu Sarajevo.  

Šef Ureda Erduan Kafedžić kazao je kako uspostava Registra javnih oglasa za prijem u radni odnos u javnom sektoru Kantona Sarajevo strateški cilj, koji je sadržan u Strategiji za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2022-2023. i Akcionom planu za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2022-2023., jer i on predstavlja značajan korak u unapređenje procesa imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru Kantona Sarajevo. 

“Osnov za uspostavljanje Registra sadržan je u Odluci o Registru javnih oglasa za prijem u radni odnos u javnom sektoru Kantona Sarajevo koju je Vlada KS, na prijedlog Ureda, donijela u maju 2022. godine i u istoj zadužila sve institucije u javnom sektoru Kantona Sarajevo na primjenu Odluke u pogledu javnog objavljivanja podataka o svim javnim oglasima za prijem u radni odnos koje provode”, naveo je Kafedžić.

Dodao je i kako je Ured u proteklom periodu, u dva navrata, vršio analizu antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru Kantona Sarajevo za 2020. i 2021. godinu, te je tom prilikom, kao jedan od najrizičnijih procesa podložnih na korupciju i koruptivne aktivnosti koji se odvijaju u svim institucijama u javnom sektoru Kantona Sarajevo identifikovan proces zapošljavanja. 

“Najveći broj zaprimljenih prijava u 2020. i 2021. godini odnosio se upravo na ovaj postupak. U cilju prevencije i blagovremenog djelovanja u sprečavanju eventualnih zloupotreba u procesima zapošljavanja, Ured je poduzeo niz aktivnosti a koje se između ostalog odnose i na uspostavu Registra. Uz pomoć i podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Ured je izradio i uspostavio Registar koji služi kao jedinstvena evidencija podataka o javnim oglasima svih institucija u javnom sektoru Kantona Sarajevo koje provode postupke prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme, a u svrhu prevencije mogućih nezakonitosti ili nesvrsishodnosti u postupcima provođenja javnih oglasa”, istakao je Kafedžić.

Podaci o javnim oglasima koje unose institucije u javnom sektoru Kantona Sarajevo u Registar odnose se na cjelokupan postupak prijema u radni odnos, i to:

– sami tekst javnih oglasa, 

– informaciju o mjestu objave javnih oglasa, 

– pojedinosti u vezi sa radnim mjestima za koji je raspisan oglas a koje podrazumijeva broj izvršilaca predmetnog radnog mjesta, opće i posebne uslove, stručnu spremu za isto, 

– imena i prezimena članova komisija i supervizora koji učestvuju u postupku provođenja javnih oglasa, 

– način provjere znanja kandidata prijavljenih na javni oglas, 

– ime i prezime primljenih kandidata u radni odnos, 

– uočene nepravilnosti u provođenju postupaka prijema u radni odnos,

– prigovore kandidata, postupanja nadležnih institucija po prigovorima, 

– izrečene novčane kazne od strane inspekcijskog organa u slučajevima nepostupanja po propisima kojima je uređen postupak prijema u radni odnos, itd.

“Podaci sadržani u Registru su javno dostupni putem informacionog sistema Ureda (Anti – CorrupiKS) i isti omogućavaju svim građanima Kantona Sarajevo, nevladinom sektoru i široj javnosti da prate sve postupke prijema u radni odnos u institucijama u javnom sektoru Kantona Sarajevo, te da u slučaju postojanja sumnji u nepravilnosti u provođenju istih blagovremeno reaguju prema nadležnim institucijama sa zahtjevom za vršenje nadzora nad provođenjem konkretnog postupka prijema u radni odnos.

Na kraju obraćanja je Erduan Kafedžić je istakao da je obaveza svih institucijama u javnom sektoru Kantona Sarajevo da blagovremeno evidentiraju sve podatke o postupcima prijema u radni odnos u Registar, shodno Odluci Vlade Kantona Sarajevo.

“U slučaju da odgovorna lica – rukovodioci institucija u javnom sektoru Kantona Sarajevo ne budu primjenjivali i/ili poštivali odredbe Odluke, a što podrazumijeva i unos podataka o postupcima prijema u radni odnos u Registar, na osnovu inicijative dostavljene od strane Ureda, stiče se osnov za razrješenje ovog lica, a istu pokreće organ nadležan za njegovo razrješenje”, naglasio je Kafedžić.

Radio AS