Sa 18 glasova usvojen Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu

Skupština KS usvojila je sa 18 glasova Nacrt Budžeta KS za 2022. godinu u iznosu 1.101.295.480 KM nakon cjelodnevne rasprave i diskusija o budžetu.

Javna rasprava održaće se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanovama i trajaće 21 dan.

Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se predlagaču koji organizuje i provodi javnu raspravu.

Predlagač je dužan da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini Izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni u pripremi Prijedloga Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu.

Sa 18 glasova usvojen je i Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu uz prateće zaključke.

Zanimljivo je da je 18. glas uz 17 zastupnika trojke (NiP, SDP BiH, Naša stranka) bila samostalna zastupnica Bilsena Šahman koja je nedavno napustila SBB.

Podsjećamo, zastupnica Neira Dizdarević je na porodiljskom odsustvu, pa je Šahman danas bila 18. glas, koliko je potrebno za donošenje odluka.

Radio AS