Skupština Kantona Sarajevo usvojila Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu

Skupština Kantona Sarajevo utvrdila je danas Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu KS koji je Ministarstvo privrede pripremilo nakon detaljne analize ranijeg zakonskog rješenja.

Istaknuto je da je u interesu Kantona donošenje potpuno novog zakonskog rješenja, obzirom da je prethodni Zakon o JPP-u oskudijevao kvalitetnim propisima i pravnim rješenjima koji bi omogućili realizaciju projekata na bazi ovog tipa partnerstva.

Novi zakon nudi inovativna, multidisciplinarna pravna rješenja koja uređuju i preciziraju predmet javno-privatnog partnerstva, rizike u realizaciji ovog modela partnerstva, planiranje i pripremanje projekata, predlaganje i odobravanje projekta JPP-a, postupak izbora konsultanta, postupak dodjele ugovora, pravnu zaštitu u postupku izbora konsultanta i postupak dodjele ugovora.

Definiše se i Registar ugovora o JPP-u, nadzor nad provođenjem ugovora o JPP-u, nadzor nad provođenjem ovog zakona, prekršajne odredbe i druga pitanja od značaja za JPP.

“Iznimno je važno današnje utvrđivanje Nacrta ovog zakona jer je krajnje neophodno omogućiti realizaciju projekata zasnovanih na ovom modelu. Mnoge javne usluge nisu na zadovoljavajućem nivou, a upravo kroz model JPP-a mogu se realizirati projekti koji će unaprijediti ovu oblast i omogućiti pružanje najkvalitenije javne usluge građanima Kantona Sarajevo. Također, svrha ovog zakona je omogućiti transparentan, nediskriminatoran i jasan pravni okvir za uspostavu javno-privatnog partnerstva i provedbu projekata JPP-a, kako domaćih, tako i stranih privatnih pravnih lica sa javnim partnerom. Važno je definisinje obaveza javnog partnera da, u provedbi ovog zakona, poštuje načela zaštite javnog interesa, tržišnog nadmetanja, efikasnosti, jednakog tretmana, uzajamnog priznavanja, srazmjernosti, transparentnosti, slobode ugovaranja, te načela zaštite okoliša i održivog razvoja”, pojasnio je ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić.

Ministar Delić podsjetio je da je donošenje ovog zakona jedan od prioriteta koje Ministarstvo smatra iznimno značajnim za razvoj privrednog ambijenta i rast privredne aktivnosti, a istovremeno i mogućnost da se sve javne usluge dovedu na nivo kvaliteta kakav treba imati metropola poput Sarajeva.

Radio AS