Skupština KS donijela novi Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja

Nakon provedene opsežne javne rasprave, Skupština Kantona Sarajevo danas je  jednoglasno usvojila Prijedlog zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine koji donosi brojne novine za pripadnike ove populacije u Kantonu Sarajevo u odnosu na ranije usvojeni Nacrt ovog zakona.

Kako je obrazložio resorni ministar Omer Osmanović, novim zakonskim rješenjem bit će omogućena isplata egzistencijalne novčane naknade iz Budžeta Kantona suprugama demobilisanih umrlih boraca koje imaju do 57 godina, dok će onima iznad te starosne skupine novčana naknada biti isplaćivana iz Budžeta FBiH. 

U skladu s novim tekstom federalnog zakona, dopunskim pravima boraca/branitelja u okviru kantonalnog propisa, obuhvataju se i djeca šehida i poginulih branilaca rođenih u braku i vanbračnoj zajednici, koja sada i nakon prestanka prava na porodičnu invalidninu imaju status člana porodice poginulog branioca.

Obzirom na navedeno, Zakonom je djeci šehida i poginulih branioca omogućeno korištenje 12 od ukupno 30 dopunskih prava (banjsko liječenje, stipendiranje za I, II i III ciklus Bolonjskog sistema studija, pravo na besplatni priključak na infrastrukturalne mreže – voda, kanalizacija, električna energija, gas i dr.).

“Prihvaćene su sve primjedbe, inicijative i prijedlozi dostavljeni ovom ministarstvu u okviru provedene javne rasprave. Među najznačajnijim novinama jeste uvrštavanje ratnih vojnih invalida sa III stepenom tuđe njege u pravo na personalnu asistenciju sa mjesečnim novčanim primanjima u iznosu 20 posto od osnovice, odnosno prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu u prethodnoj kalendarskoj godini”, istakao je ministar Osmanović.

Veće izmjene u okviru zakona, po riječima ministra, odnose se i na redefinisanje prava na subvencioniranje kamata kredita za rješavanje stambenih potreba, na način ostvarivanja pomoći pri rješavanju stambenog pitanja putem dodjele sredstava za rješavanje stambenih potreba u vidu udruživanja sredstava za kupovinu stana.

“Isti slučaj je i sa pravom na subvencioniranje kamata kredita za otvaranje radnih mjesta za borce, gdje je prisutna višegodišnja nezainteresiranost banaka za ovaj projekt, te smo također bili prinuđeni redefinirati i ovo pravo na način da se na prijedlog Ministarstva svake godine, spram raspoloživih budžetskih sredstava, od strane Vlade Kantona donose programi zapošljavanja i održivosti zapošljavanja braniteljske populacije.

Također, prema ovom zakonu sada se kao relevantno uzima provedeno vrijeme 10 godina neprekidnog prebivališta odnosno boravka u Kantonu do 01.01. one godine u kojoj lica predaju zahtjev za ostvarivanje dopunskog prava, a kako je to propisano članom 4. Zakona. U okviru ovog člana definiran je i pojam ‘neprekidno’ iz razloga što se prilikom rješavanja po pravima susrećemo sa opravdanim prekidima boravka na Kantonu Sarajevo, kao što su odlazak na glasanje u općine prijeratnog prebivališta, prijava povrata imovine i sl.”, pojasnio je ministar.

U okviru novog teksta zakona uređena su i sljedeća prava:

– naknada troškova prijevoza i boravka za liječenje i povratak po završenom liječenju u inozemstvu za one pripadnike boračke populacije koje ovo pravo ostvaruju u skladu sa federalnim propisom iz ove oblasti, kao i za one koji putuju sa njima u pratnji po preporuci ljekara;
– participacija, odnosno oslobađanje ličnog učešća u troškovima liječenja;
– povećana je kvadratura zemljišta od 400 metara kvadratnih, za oslobađanje obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište, na 500 m2;
– omogućeno je ostvarivanje stambenih prava raseljenim licima na području KS, uz to da osim ispunjavanja uvjeta za ostvarivanje ovih prava, moraju dokazati da nemaju riješeno stambeno pitanje na području Bosne i Hercegovine, odnosno da nisu ostvarili povrat stambene jedinice u entitetu Republika Srpska i da nisu istu prodali ili na drugi način otuđili;
– povećan je iznos dječijeg dodatka za djecu RVI od 20 do 80 % ;
– brisano je pravo na dodjelu stana na korištenje jer su prilikom ostvarivanja prava na stan u vlasništvu ili na dodjelu stana na korištenje propisani isti uvjeti u okviru postojećeg zakona, a status vlasnika i status korisnika stana u mnogome se razlikuju;  
– regulisan je i način snošenja troškova dženaze-sahrane kada umrlog pripadnika braniteljske populacije nema ko da ukopa, odnosno da za njega plati ove troškove, te je  pobliže opisan način ostvarivanja ovog prava za članove porodica ratnih vojnih invalida. Također je propisan način realizacije ovog prava kada troškove dženaze-sahrane snosi pravno lice.

Ministar je posebno izdvojio ostvarivanje novih prava ovim zakonom, a to su:

– pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći za plaćanje dijela troškova II i III stepena Bolonjskog sistema studija za zakonom propisane korisnike i njihovo stipendiranje putem Fonda “IKRE”;
– jednokratna novčana pomoć za grijanje koja se sada može dodijeliti kao novčana pomoć za socijalno ugrožene pripadnike ove populacije koji za grijanje koriste sve vrste energenata, a ne kao do sada samo nabavkom ogrijevnog drveta;
– personalna asistencija za ratne vojne invalide –  kvadriplegičare 100% I grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica da, ukoliko postoji potreba, na prijedlog Udruženja RVI paraplegičara, ostvaruju pravo na zapošljavanje personalnog asistenta, a troškove njegovog radnog odnosa snose solidarno općina prebivališta/boravišta kvadriplegičara i Ministarstvo za boračka pitanja.

Radio AS