Skupština KS podržala nastavak trajnog stambenog zbrinjavanja boračke populacije u KS

Na svojoj Drugoj radnoj sjednici održanoj jučer, Skupština Kantona Sarajevo podržala nastavak trajnog stambenog zbrinjavanja boračke populacije u KS.

Skupština Kantona Sarajevo dala je saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja KS da može pristupiti potpisivanju Ugovor o udruživanju sredstava za kupovinu stanova za dodjelu u vlasništvo pripadnicima borački između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe“, kao Prodavca/investitora, i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao Kupca/udružioca sredstava, kojim se udružuju sredstva za kupovinu 11 stambenih jedinica za dodjelu u vlasništvo pripadnicima boračkih kategorija koji na istu imaju pravo, shodno važećim propisima ukupne vrijednosti od 1.180.184 KM, uz očekivanu obavezu Kupca/Udružioca sredstava od 1.164.884 KM.

Isto Ministarstvo dobilo je saglasnost da može u ime Kantona Sarajevo pristupiti potpisivanju ugovora za dodjelu stana u vlasništvo pripadnicima braniteljske populacije između Kantona Sarajevo, Ministarstva za boračka pitanja KS, kao Prenosioca, i trenutnih korisnika stanova kojim su dodijeljeni stanovi na korištenje, kao Sticalaca.

Skupština je saglasna da Kanton Sarajevo može pristupiti potpisivanju Ugovora o kupoprodaji nekretnina koji će biti zaključen između Beganović (Srđan) Anke, kao Prodavca, i Kantona Sarajevo, kao Kupca, kojim se kupuje objekt „Kon-Tiki“ sa pripadajućim zemljištem i nekretninama u Vogošći, ukupne vrijednosti od 750.000 KM, a u svrhu stavljanja u funkciju i preuređenja u spomen obilježje – Muzej stradanja građana Bosne i Hercegovine.

Jučer je donesena i Odluka o proglašenju boračkih udruženja, organizacija i saveza od posebnog interesa za Kanton Sarajevo.

Radio AS