U Kantonu Sarajevo i dalje je na snazi epizoda “Pripravnost”

U Kantonu Sarajevo i dalje je na snazi epizoda “Pripravnost”, uz primjenu interventnih mjera. Na svim automatskim mjernim stanicama, lociranim na Otoci, Ilidži, Hadžićima, Vijećnici, Vogošći i Ilijašu tokom prethodnog dana bilježena su prekoračenja graničnih vrijednosti za PM10 (50µg/m3).

Izmjerene vrijednosti ovog polutanta jutros do 08:00 sati su iznosile 22 µg/m3 na automatskoj stanici Vijećnica, 73 µg/m3 na  mjernoj stanici Hadžići, 104 µg/m3 na mjernoj stanci Otoka, 113 µg/m3 na mjernoj stanici Ilijaš, 84 µg/m3 na mjernoj stanci Ilidža, te 64 µg/m3 na mjernoj stanici Vogošća.

U istom periodu, zabilježena su prekoračenja graničnih vrijednosti PM2,5 na automatskim stanicama Ilidža i Vogošća, a izmjerene vrijednosti su iznosile 82 µg/m3 za područje Ilidže, te 60 µg/m3 za područje Vogošće. 

Ne bilježe se prekoračenja graničnih vrijednosti ostalih praćenih polutanata u zraku, osim sumporvodika na Ilidži.

Kako navode iz Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor nad provođenjem Plana interventnih mjera KS, ne očekuje se da će do kraja ovog dana doći do značajnijeg poboljšanja kvaliteta zraka zbog mogućnosti temperaturne inverzije tokom noći, a koja u velikoj mjeri utiče na akumulaciju zagađujućih materija u zraku.

Stručno tijelo će nastaviti kontinuirano pratiti vrijednosti zagađujućih materija u zraku, u saradnji sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom, budući da na stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo presudno utiču prognozirane vremenske prilike, kao i izmjerene vrijednosti zagađujućih supstanci u zraku.

Nadležno Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS koordinira realizaciju aktivnosti na terenu sa svim obveznicima primjene Plana interventnih mjera iz epizode “Pripravnost”, koje su na snazi.

Mjere iz epizode “Pripravnost”, su dostupne na https://mkipgo.ks.gov.ba/mjere

Radio AS