U pripremi prva Strategija za prevenciju i suzbijanje zloupotrebe narkotika u KS

Predstavnici Stručnog tima za pripremu prve strategije za prevenciju i suzbijanje zloupotrebe narkotika u Kantonu Sarajevo, predsjednik Nermin Lagumdžija, te član Tima i zastupnik u Skupštini KS Rusmir Pobrić izvijestili su ministra ministra unutrašnjih poslova KS Admira Katicu o dosadašnjim aktivnostima ovog radnog tijela.

Podaci koje su iznijeli, kako navode, dokazuju masovnost i raširenost ove pošasti, te nažalost loše, ubrzane trendove rasta.

“Prema podacima Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti KS, u periodu 2018-2022. godin evidentirano je  9.312 ovisnika o opojnim drogama koji su bili obuhvaćeni programima liječenja. Od tog broja, 2.913 se u navedenom periodu po prvi put javilo u ovu ustanovu. Dakle, imamo gotovo tri hiljade novoprijavljenih ovisnika za liječenje u samo pet godina. Najveći broj prvih pregleda i tretmana su pacijenti ovisnici o kokainu i amfetaminu (tzv. Speed) – i ovo je samo dio podataka iz situacione analize koju priprema Stručni tim, a koji smo danas prezentovali na sastanku s ministrom Katicom”, izjavio je Pobrić.

Šef Stručnog tima, dugogodišnji policijski rukovodilac u sektoru narkotika Nermin Lagumdžija, izvijestio je ministra Katicu da se Tim vodio isključivo službenim podacima, koji su prikupljeni od velikog broja nadležnih institucija: MUP-a KS, Uprave policije MUP-a KS, Kantonalnog tužilaštva KS, Kantonalnog suda u Sarajevu, Zavoda za bolesti ovisnosti KS, Ministarstva za rad i socijalnu politiku KS, Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, Ministarstva zdravstva KS, te Terapijske zajednice “Kampus”.

Pored situacione analize, u toku je priprema i detaljnih akcionih planova u okviru nadležnih institucija, s konkretnim mjerama, odgovornim sektorima i odjeljenjima za implementaciju, planiranim budžetom, rokovima, te indikatorima uspješnosti provedbe strateških mjera.

Akcioni planovi se pripremaju u konsultaciji s institucijama, prema podacima i prijedlozima koje dostavljaju Stručnom timu, a s kojima će se uskoro održati i zajednički radni sastanak, s ciljem finaliziranja prijedloga dokumenta.

Ministar Katica najavio je da će sa svojim saradnicima iz Stručnog tima uskoro javnosti iznijeti cjelovite, detaljne informacije o rezultatima istraživanja i cjelokupnom procesu pripreme Strategije.

Radio AS