U Starom Gradu završena harmonizacija katastarskih općina za sedam mjesnih zajednica

Općina Stari Grad Sarajevo je završila harmonizaciju katastarskih općina Sarajevo I i Sarajevo II, saopštile su lokalne vlasti.

Napomenuto je da je načelnik Ibrahim Hadžibajrić, u saradnji sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove 28. aprila prošle godine naložio nadležnim općinskim službama provođenje postupka harmonizacije za katastarske općine Sarajevo I i Sarajevo II, tačnije mjesne zajednice Baščaršija, Sumbuluša, Vratnik, Kovači i dijelove naselja Logavina, Medrese i Sedrenik.

Ovaj postupak je završen, čime su se stekli uslovi za, kako je istaknuto, dalja utvrđivanja prava građana, kao i Općine Stari Grad Sarajevo na njihovu imovinu.

Također je napomenuto da su građani preko sredstava javnog informisanja bili upoznati o provođenju postupka harmonizacije za spomenute katastarske općine, a kako bi se, kako je naglašeno, na vrijeme uključili u postupak i dokazali svoja prava na imovinu, dok im je Općina Stari Grad stajala na raspolaganju za sve upite i eventualna objašnjenja.

“Postupkom harmonizacije za navedene katastarske općine, Općina Stari Grad Sarajevo je putem nadležnih službi izvršila pregled i ovjeru 3.717 prijavnih listova koje je dostavila firma Geodet, izabrana od Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Prijavni listovi uključivali su podatke o identifikaciji katastarskih čestica te podatke novog i starog premjera, kao i sve druge podatke koji su postajali u datom momentu, a po osnovu kojih će dalje Općinski sud u Sarajevu utvrđivati dalja prava građana”, obrazloženo je.

Nalogom načelnika, službe su bile u obavezi i da izađu na teren sa ciljem provjere i korekcije diobenih planova. Izvršena je provjera na terenu, ovjera i izrada uvjerenja za 269 diobenih planova koji su dalje dostavljeni Općinskom sudu u Sarajevu.

Općina Stari Grad Sarajevo stoji na raspolaganju građanima za eventualna dodatna pitanja po pitanju harmonizacije za katastarske općine Sarajevo I i Sarajevo II, a obratiti se mogu putem emaila  info@starigrad.ba,  imovinska@starigrad.ba  ili telefona 033 282 335.

Ova faza harmonizacije je uključivala kompletne mjesne zajednice Baščaršija, Sumbuluša, Vratnik i Kovači, kao i dijelove mjesnih zajednica Logavina (ulice: Josipa Štadlera, Logavina, Hadžidamjanova,Todora Švrakića, Hrgića, Čemerlina i Sagrdžije), Medrese (ulice: Safvet-bega Bašagića, Hasana Kaimije, Očaktanum, Arapova, Žepa, Požegina, Srebrenička, Nova Mahala, Kiseljačka, Fojnička, Grličića brdo i Ramića banja) i Sedrenik (ulice: Alije Nametka, Ramića banja, Sedrenik, Rogina, Osmana Nakaša i Streljačka).

Poslove na provedbi harmonizacije vršile su Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove i Služba za urbanizam. Postupak harmonizacije provodi se kroz projekat “Registracija nekretnina”, a znači usklađivanje podataka katastra i zemljišnih knjiga, saopštili su iz Općine Stari Grad Sarajevo.

Radio AS