Vlada KS donijela Prijedlog zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja KS

Vlada Kantona Sarajevo donijela je Prijedlog zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja KS, te ga uputila skupštinsku proceduru.

“Razlozi za izradu ovog zakonskog rješenja nastali su stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica Federacije BiH. Jedan od njih je što je nastupila obaveza kantonima da svojim propisom urede uslove, način i postupak ostvarivanja prava na egzistencijalnu naknadu za supruge umrlih demobiliziranih branilaca životne dobi do 57 godina”, naveo je ministar za boračka pitanja KS Omer Osmanović.

Dodao je i kako je iz istog razloga bilo potrebno da se kantonalnim zakonom usklade akti i propisi, te donesu provedbeni propis kojim se reguliše prednost u zapošljavanju licima iz člana 1. ovog zakona.

Istakao je i kako tekst novog federalnog zakona predviđa proširenje kategorija koje ostvaruju dopunska prava u okviru kantonalnog propisa, na djecu šehida i poginulih branilaca, rođenu u braku ili u vanbračnoj zajednici, koja sada i nakon prestanka prava na porodičnu invalidninu imaju status člana porodice poginulog branioca. 

“Obzirom na navedeno u prijedlogu našeg zakona djeci šehida i poginulih branilaca omogućeno je korištenje 12 od ukupno 30 dopunskih prava, i to: banjsko liječenje, stipendiranje za I, II i III ciklus Bolonjskog sistema studija, pravo na besplatni priključak na infrastrukturne mreže – voda, kanalizacija, električna energija, gas i dr”, naglasio je ministar Osmanović.

A ovim zakonskim rješenjem omogućena su i nova prava za boračku populaciju, a to su:

– pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći za plaćanje dijela troškova II i III stepena Bolonjskog sistema studija za zakonom propisane korisnike i njihovo stipendiranje putem Fonda “IKRE”,

– jednokratna novčana pomoć za grijanje koja se sada može dodijeliti kao novčana pomoć za socijalno ugrožene pripadnike ove populacije koji za grijanje koriste sve vrste energenata, a ne kao do sada samo nabavkom ogrijevnog drveta, te

– personalna asistencija za ratne vojne invalide –  kvadriplegičare  100% I grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica, da ukoliko postoji potreba, na prijedlog Udruženja RVI paraplegičara, ostvaruju pravo na zapošljavanje personalnog asistenta, a troškove ovog radnog odnosa snose solidarno općina prebivališta/boravišta kvadriplegičara i Ministarstvo za boračka pitanja KS.

Prihvaćene su i sve primjedbe, inicijative, te prijedlozi dostavljeni ovom resornom ministarstvu proizišli iz provedene javne rasprave. Među najznačajnijim izmjenama teksta po ovom osnovu je uvrštavanje ratnih vojnih invalida sa III stepenom tuđe njege u pravo na personalnu asistenciju sa mjesečnim novčanim primanjima u iznosu 20% od osnovice, to jeste od prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu u prethodnoj kalendarskoj godini.

“Od značajnijih izmjena je i pravo koje se odnosi na redefinisanje prava na subvencioniranje kamata kredita za rješavanje stambenih potreba na način ostvarivanja pomoći pri rješavanju stambenog pitanja putem dodjele sredstava za rješavanje stambenih potreba u vidu udruživanja sredstava za kupovinu stana. Isti slučaj je i sa pravom na subvencioniranje kamata kredita za otvaranje radnih mjesta za borce-branitelje, gdje je prisutna višegodišnja nezainteresiranost banaka za ovaj projekt, zbog čega se ovim zakonskim rješenjem i ovo pravo redefinirano na način da se na prijedlog Ministarstva svake godine, spram raspoloživih budžetskih sredstava, od strane Vlade Kantona donose programi zapošljavanja i održivosti zapošljavanja braniteljske populacije”, obrazložio je ministar Osmanović.

Kazao je i kako će prema predloženoj formi ovog zakona od trenutka njegove primjene sva prava imati lica koja dokažu da imaju 10 godina neprekidnog prebivališta, odnosno boravka u Kantonu, i to do 01.01. one godine u kojoj lica iz člana 1. ovog zakona predaju zahtjev za ostvarivanje dopunskog prava, a kako je to propisano članom 4. Prijedloga ovog zakona. 

“U okviru ovog člana definiran je i pojam ‘neprekidno’ iz razloga što su se u ovom ministarstvu prilikom rješavanja po pravima susretali sa opravdanim prekidima boravka na Kantonu Sarajevo, pri čemu se misli na odlazak na glasanje u općine prijeratnog prebivališta, prijava povrata imovine i sl.”, rekao je ministar Osmanović.

U okviru ovo prijedloga zakona osigurana su i ova prava:

– naknada troškova prijevoza i boravka za liječenje i povratak po završenom liječenju u inozemstvu za one pripadnike boračke populacije koje ovo pravo ostvaruju u skladu sa federalnim propisom iz ove oblasti, kao i za one koji putuju sa njima u pratnji po preporuci ljekara;

– participacija, odnosno oslobađanja ličnog učešća u troškovima liječenja; 

– povećana je kvadratura zemljišta od 400 m² za oslobađanje obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište na 500 m². 

– omogućeno je ostvarivanje stambenih prava raseljenim licima na području KS, uz to da osim ispunjavanja uvjeta za ostvarivanje ovih prava, moraju dokazati da nemaju riješeno stambeno pitanje na području Bosne i Hercegovine, odnosno da nisu ostvarili povrat stambene jedinice u entitetu Republika Srpska i da nisu istu prodali ili na drugi način otuđili;

– povećan je iznos dječijeg dodatka za djecu RVI od 20 do 80%;

– brisano je pravo na dodjelu stana na korištenje jer su prilikom ostvarivanja prava na stan u vlasništvu ili na dodjelu stana na korištenje propisani isti uvjeti u okviru postojećeg zakona, a status vlasnika i status korisnika stana u mnogome se razlikuju; 

– regulisan je i način snošenja troškova dženaze-sahrane kada umrlog pripadnika braniteljske populacije nema ko da ukopa, odnosno da za njega plati ove troškove i pobliže opisan način ostvarivanja ovog prava za članove porodica RVI. Također je propisan način realizacije ovog prava kada troškove dženaze-sahrane snosi pravno lice.

Radio AS