Vlada KS utvrdila Nacrt zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je Nacrt zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Kako objašnjavaju uz Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, izradi ovog zakonskog rješenja pristupilo se zato što se kroz primjenu dosadašnjeg Zakona, posebno kroz nadzor nad primjenom, kojeg vrši Ministarstvo, ukazala potreba da se na precizniji način, a u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima reguliše nadležnost iz oblasti upravljanja zajedničkim dijelovima zgrade, kako Kantona Sarajevo tako i jedinica lokalne samouprave, utvrde obaveze etažnih vlasnika, upravnika i predstavnika etažnih vlasnika.

Predloženim zakonskim rješenjima se mijenja više od polovine članova važećeg Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade.

Ministarstvo je zbog značaja ovog nacrta zakona i broja subjekata na koji se direktno isti odnosi, sačinilo Prednacrt zakona i uputilo ga na konsultacije značajnom broju subjekata, a u cilju što kvalitetnije pripreme i izrade samog Nacrta zakona.

Pored toga, kao razlog za donošenje ovog zakona su i pojedini zaključci Skupštine Kantona Sarajevo kojima su predlagana određena rješenja.

Predloženim zakonskim rješenjima je, u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima nadležnost za određivanje prinudnog upravnika i određivanje minimalne naknade, utvrđena kao obaveza jedinica lokalne samouprave, a ne obaveza Vlade KS i resornog ministarstva, jer se poslije donošenja Zakona iz 2017. godine ovo pitanje višestruko problematiziralo i kroz zastupnička pitanja i inicijative Skupštine KS, uz isticanje da je time bio povrijeđen Zakon o stvarnim pravima i Zakon o principima lokalne samouprave FBiH.

“Također, iz dosadašnje prakse vidljivo je da se funkcija prinudnog predstavnika etažnih vlasnika, nije pokazala djelotvornom i istom nije ostvaren cilj animiranja etažnih vlasnika da sami biraju predstavnika etažnih vlasnika i upravnika, te odlučuju o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova zgrade, te ovim zakonom nije propisano postavljanje prinudnog predstavnika etažnih vlasnika za zgrade u kojima nije izabran predstavnik etažnih vlasnika, već je obaveza upravnika da u tom slučaju obavlja samo poslove održavanja zajedničkih dijelova zgrade koji su kao obavezni, regulisani drugim propisima, kao i poslove hitne intervencije”, objašnjavaju iz Ministarstva.

Nacrtom zakona se propisuje da ugovor između etažnih vlasnika i upravnika potpisuje odgovorno lice upravnika i etažni vlasnici posebnih dijelova čija je ukupna korisna površina veća od 50 posto, a ne samo predstavnik etažnih vlasnika, kao što je to regulisano postojećim Zakonom.

Predloženim rješenjima u Nacrtu zakona se propisuje pravo etažnih vlasnika da biraju predstavnika etažnih vlasnika za svaki ulaz u zgradi, a ne za zgradu kao građevinsku cjelinu, kao što je to propisano u važećem Zakonu i na ovaj način se stvara mogućnost efikasnije kontrole naplate i utroška finansijskih sredstava od strane upravnika.

U cilju stvaranja mogućnosti da upravnik može biti fizičko lice, ovim zakonom se propisuje i mogućnost da etažni vlasnici organizuju udruženje etažnih vlasnika jedne ili više zgrada, a koje se upisuje u registar u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine.

“Nacrtom zakona je propisan prekršaj za etažne vlasnike koji ne plaćaju minimalnu naknadu, a na višegodišnje zahtjeve etažnih vlasnika koji savjesno izvršavaju svoje obaveze i koji su ugroženi zbog višegodišnjeg neplaćanja minimalne naknade od strane nesavjesnih etažnih vlasnika, što može dovesti do ugrožavanja zdravlja ljudi i imovine, te samim tim i ugrožavanje javnog interesa. Ovo tim prije ako se ima u vidu dužina trajanja postupaka za naplatu ovih potraživanja na sudu. Ovakva zakonska rješenja su predviđena i u nekim drugim kantonima u FBiH, kao i u zemljama u okruženju”, objašnjavaju iz Ministarstva.

Kako zaključuju, praćenje ove oblasti, u periodu od 20 godina, ukazuje na nedovoljno razvijenu svijest i spoznaju etažnih vlasnika da su oni ti koji su u obavezi da vrše upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova zgrade, da regulišu svoje međusobne odnose posebnim ugovorom.

Ukoliko to ne učine da će na zahtjev svakog etažnog vlasnika, sud u vanparničnom postupku urediti te odnose, da je nažalost većina etažnih vlasnika nezainteresirana za odlučivanje o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, iako se radi o ugovornom odnosu između etažnih vlasnika i upravnika, te da je u tom pravcu nužno da oni shvate da je to njihova obaveza kao i svakog vlasnika individualnog stambenog objekta, a ne obaveza Kantona ili jedinice lokalne samouprave.

Radio AS