Zastupnici Skupštine KS sutra o zaštiti izvorišta vode za piće “Sarajevsko polje”

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo sutra će na sjednici razmatrati Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekt “Tramvajska pruga Ilidža – Hrasnica“ i to u iznosu do 25.000.000 eura.  

Projekat se sastoji od proširenja dvosmjerne tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice, izgradnje novog kružnog toka na Ilidži gdje će se izvršiti priključak na postojeće tramvajske pruge i polukružnog skretanja u Hrasnici (ukupne dužine cca 12,96 km) i izgradnja približno dvadeset novih tramvajskih stanica.  

Na sjednici se očekuje i izjašnjavanje o Nacrtu privremene odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Sarajevsko polje”, a cilj je, pored ostalog, zaštita izvorišta jer su izuzetno ranjiva sa aspekta mogućeg zagađenja. Sarajevsko polje je najveće izvorište u Bosni i Hercegovini s kojeg se vodom snabdijeva gotovo pola miliona stanovnika. To je najveći i najvažniji resurs za vodosnabdijevanje grada, odnosno Kantona Sarajevo.  

U izvorištima Sokolovići, Bačevo, Konaci, Stup, te vodozahvata Bosna I i Bosna II crpi se više od 80 posto ukupno potrebnih količina vode za piće, odnosno oko 2,5 m3 /s vode.  

Na dnevnom redu kantonalne skupštine je i Prijedlog zakona o komunalnoj policiji, a takav zakon bi kroz uvođenje direktnih mjera za sankcionisanje, kako je obrazloženo, uticao na ponašanje građana i pravnih osoba koje se smatra neadekvatnim. Predviđene su mjere koje se ogledaju u kažnjavanju osoba u prekršaju izdavanjem prekršajnog naloga, te provođenjem indirektnih mjera koje podrazumijevaju prisustvo komunalnih policajaca na terenu svakodnevno 24 sata dnevno i svih sedam dana u sedmici.  

Prijedlog je da je na dvije hiljade stanovnika predviđen jedan komunalni policajac koji će obavljati komunalni-inspekcijski nadzor. U zavisnosti od prekršaja, predviđene su i novčane kazne za pravna lica od 10.000 do 100.000 KM, a za odgovorna i fizička lica od 5.000 do 20.000 KM.   

Također, su predviđene i preventivno-edukativne mjere sve s ciljem postizanja željenih rezultata i efikasnog provođenja komunalnih djelatnosti koje osigurava Kanton Sarajevo.  
  
Zastupnici će po skraćenom postupku razmatrati izmjene i dopune dva zakona: Zakona o šumama KS i Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći.  
 
Na dnevnom redu je i izmjena i dopuna Zakona o turizmu, Prijedlog zakona o uvjetima koje treba ispunjavati Kantonalna bolnica, te Nacrt zakona o sportu.  
 
Zastupnici će donijeti i nekoliko odluka i to odluke o usvajanju okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije Projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u KS, kao i o proglašenju temeljnih udruženja kulture naroda BiH od posebnog interesa za Kanton.

Radio AS