Delić: Odredit ćemo prioritete za prevenciju i zaštitu od poplava na području Kantona Sarajevo

Ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić organizirao je danas radni sastanak s predstavnicima općina Novi Grad i Ilidža, te predstavnicima Agencije za vodno područje rijeke Save, kako bi se nastavili razgovori započeti prethodnih dana vezani za rješavanje problema plavljenja rijeka na područjima ovih općina.

Obzirom da je jedan od razloga poplava na područjima ovih općina i neuređenost riječnih korita, te da se problem plavljenja rijeka Željeznice i Bosne mora riješiti sistemski i dugoročno, ministar Delić predložio je da sve institucije koje imaju nadležnosti nad vodotocima ovih rijeka zajedno pristupe pronalaženju najboljih rješenja koja bi se počela realizirati do kraja ove godine. Namjera je prevenirati potencijalne poplave koje bi obilne padavine mogle izazvati na rizičnim područjima općina Ilidža i Novi Grad. 

„S ciljem definiranja kratkoročnih i dugoročnih mjera za prevenciju i zaštitu od poplava na područjima općina Ilidža i Novi Grad, danas smo održali zajednički sastanak nadležnih institucija, te donijeli nekoliko bitnih zaključaka koji će biti smjernice za daljnje djelovanje u rješavanju ovog problema. Prije svega, svi smo saglasni da je potrebno formirati stručni operativni tim u koji će se imenovati stručnjaci, predstavnici Agencije za vodno područje, Ministarstva privrede, općina Ilidža i Novi Grad Sarajevo, te Zavoda za izgradnju KS“, kazao je ministar Delić.

Dodao je i da su osnovni zadaci ovog tima da pregleda postojeću dokumentaciju i stanje na terenu, te utvrdi prioritete i dionice za izvođenje radova na rijekama Bosni i Željeznici, da definira dinamiku aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i dinamiku izvođenja radova za naredne tri godine, da procijeni potrebna finansijska sredstva potrebna za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izvođenje radova na regulaciji ove dvije rijeke, kao i da o svemu urađenom dostave pisanu informaciju direktoru Agencije za vodno područje rijeke Save, ministru privrede KS i načelnicima općina Ilidža i Novi Grad Sarajevo, koji će nakon dostavljene informacije pristupiti planiranju izvođenja radova na prioritetnim dionicama.

Na sastanku je predloženo i da se rješavanje problema vezanih za vodotoke ove dvije rijeke realizira kroz projekte hitnih intervencija i trajnih regulacija vodotoka Bosne i Željeznice, što bi prema mišljenju svih prisutnih bilo dobro rješenje. 

Kako je istaknuto, kroz projekte hitnih intervencija mogle bi se prevenirati potencijalne poplave, dok bi kroz projekte trajne regulacije, sistemski i dugoročno bili riješeni dugogodišnji problemi na vodotocima ove dvije rijeke. 

Radio AS