Delić: Općini Ilidža smo prenijeli pravo upravljanja i raspolaganja nad imovinom od javnog značaja

Na prijedlog Ministarstva privrede, Skupština Kantona Sarajevo donijela je Odluku o davanju saglasnosti za sklapanje ugovora o prijenosu prava vlasništva s Kantona Sarajevo na Općinu Ilidža.

Predmet ove odluke je zemljište koje je u predratnom društveno-političkom sistemu bilo uknjiženo kao državno vlasništvo, a nosilac prava raspolaganja nad njim bilo je privredno društvo u državnom vlasništvu „Famos“ dd Sarajevo.

U okviru masovne privatizacije predratnih giganata, privatizovano je i dioničko društvo „Famos Holding“ Sarajevo, u kojem je do privatizacije udio državnog kapitala iznosio 56 posto od ukupnog kapitala ovog preduzeća.

S obzirom da je sporna imovina, koja obuhvata „Dom kulture“ Hrasnica s pripadajućim zemljištem, „Centar fizičke kulture“ Hrasnica s građevinskim objektima i pripadajućim zemljištem, kao opća dobra u javnoj upotrebi kojima upravlja Općina Ilidža Odlukom Skupštine KS iz maja 2001. godine proglašena općim dobrom u javnoj upotrebi, ista nije mogla biti predmetom privatizacije.

Zbog uočenih nepravinosti u ovoj privatizaciji, Pravobranilaštvo Općine Ilidža prikupilo je relevantnu dokumentaciju, te je proslijedilo Pravobranilaštvu KS, koje je pokrenulo postupak povrata državne imovine pri Općinskom sudu u Sarajevu. Početkom jula prošle godine po osnovu sudske nagodbe ova imovina vraćena je i upisana u zemljišne knjige kao vlasništvo Kantona Sarajevo.

“Odlukom Skupštine Kantona iz maja 2001. godine data je saglasnost da se vlasništvo nad ovim nekretninama i zemljištem prenese na Općinu Ilidža. Ova odluka nije provedena u zemljišnim knjigama jer katastarske čestice, odnosno oznake zemljišta, nisu bile precizno navedene, što je riješeno sudskom nagodbom koju je prošle godine ishodovalo Pravobranilaštvo KS. S obzirom da ne postoje više nikakve prepreke da se ova imovina uknjiži kao imovina Općine Ildiža, Skupština je donijela Odluku kojom će se omogućiti prenos vlasništva s Kantona na Općinu bez ikakvih naknada”, pojasnio je ministar privrede KS Adnan Delić.

Istakao je i da je ova imovina u osnovi u nadležnosti upravljanja Općine Ilidža jer, osim navednih nekretnina na području Hrasnice, “Doma kulture” i “Centra fizičke kulture”, radi se o javnim putevima, trgovima i zemljištu oko zgrada kolektivnog stanovanja, za koje je posebnim zakonima propisano da su u nadležnosti lokalne samouprave na čijem području se nalaze.

“Prenosom vlasništva s Kantona na Općinu omogućit će se lakše upravljanje i održavanje ovih puteva, trgova i ostale javne infrastrukture, a sve to sigurno će doprinijeti i unapređenju kvaliteta života stanovništva Ilidže, što je u konačnici i širi društveni interes svih građana Kantona Sarajevo”, zaključio je ministar Delić.

Radio AS