Delić: Utvrđivanjem Nacrta zakona korak smo bliže realizaciji prvog projekta zasnovanog na javno – privatnom partnerstvu

Na današnjoj sjednici Vlade Kantona Sarajevo utvrđen je Nacrt zakona o javno – privatnom partnerstvu (JPP) Kantona Sarajevo, te upućen u skupštinsku proceduru do konačnog donošenja.

Kako je istakao ministar privrede KS Adnan Delić očekuje se da će novi Zakon o JPP-u biti donešen prije kraja ove kalendarske godine, što bi omogućilo da se do kraja godine realizira i prvi projekt javno – privatnog partnerstva na području našeg kantona. 

“Trenutno važeći Zakon o JPP-u ima niz manjkavosti koje je  bilo potrebno odstraniti kako bi se projekti na principu javno – privatnog partnerstva mogli realizirati. Prilikom analize ovog zakona komisija je utvrdila da je neophodno uraditi potpuno novi tekst, kako bi on bio svrsishodan i funkcionalan. Činjenica da ni jedan projekt JPP-a na području Kantona dosad nije realiziran govori da je donošenje novog zakona bilo neophodno”, naveo je ministar Delić.

Nacrt novog zakon o javno – privatnom partnerstvu preciznije uređuje šta je predmet JPP-a i na koji način se može uspostaviti partnerstvo između javnog i privatnog sektora, kao i podzakonski akti koji će umnogome smanjiti administrativne i druge procedure koje su direktno vezane za model javno – privatnog partnerstva, te niz dugih izmjena koje će suštinski utjecati na mogućnost realizacije ovog modela poslovanja na području Kantona Sarajevo.

“Predmet JPP-a ne može biti bilo šta i ovim zakonom jasno se utvrđuje šta jeste ili može biti predmetom JPP-a. Jasno su precizirana pravila koja se moraju ispoštovati prilikom uspostavljanja ovog modela, tako da mi ovim zakonom nastojimo upravo unaprijediti pravni i institucionalni okvir za javno – privatna partnerstva, te osnažiti kapacitete javnih organa kako bismo bili u poziciji da korištenjem potencijala privatnog sektora uđemo u realizaciju projekata od strateškog značaja za Kanton Sarajevo”, naveo je ministar Delić.

Izmjena, odnosno donošenje novog zakona o JPP-u za osnovni cilj ima jačanje javno – privatnog partnerstva kao modaliteta aktiviranja resursa privatnog sektora za unapređenje javne infrastrukture i podizanja kvaliteta javih usluga, a to ujedno doprinosi i kreiranju ambijenta poticajnog za poslovanje i unapređenje konkurentnosti privrede. 

“Cilj je realizirati projekte, odnosno poslovne poduhvate, u kojima će javni i privatni sektor udruženim snagama, odnosno sredstvima i znanjima, te kroz odgovarajuću raspodjelu odgovornosti, rizika i profita, na efikasniji način zadovoljiti jasno definisane javne potrebe”, precizirao je ministar.

Naveo je i da je Ministarstvo privrede tokom prethodne godine završilo aktivnosti na implementaciji projekta “Poboljšanje strateškog upravljanja u KS, kroz realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva (JPP)”, koji se realizirao uz podršku Integriranog lokalnog razvoja (ILDP) i zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP). Projektom je kreirana lista od 11 projektnih ideja, koje bi se potencijalno mogle realizirati kroz primjenu modela javno – privatnog partnerstva, a plan je jednu od njih  realizirati do kraja ove godine.

Radio AS