Hota-Muminović: Uraditi jedinstveni registar djece sa poteškoćama u razvoju na području KS

Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo u toku je rasprava o informaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS o stanju inkluzivnog odgoja i obrazovanja s prijedlogom mjera za unapređenje odgojno-obrazovnog rada s djecom s poteškoćama u razvoju, a koja pohađaju nastavu u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i centrima.

Odgovarajući na pitanje zastupnika, ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović je navela da 405 učenika pohađa nastavu po individualno prilagođenom programu (IPP) ili po Individualno edukacijskom programu (IEP), a te programe usvaja nastavničko vijeće škole, pravilnikom o inkluzivnom obrazovanju.

Jako je važno, tvrdi ministrica, da prosvjetni radnici budu ohrabreni jer detektuju probleme i komuniciraju ih sa stručnjacima, bilo da je IPP ili IEP program, koji je živi dokument, mora se evoluirati i pratiti i nije sveto slovo, jer su to djeca – a svako dijete ima svoje specifične potrebe, tako i djeca s poteškoćama u razvoju.

“S obzirom da školski život ima dinamiku, na terenu su angažirani profesionalci koji servisiraju nastavu, ali i stručni edukatori koji imaju visok stepen inkluzivne nastave”, kazala je Hota-Muminović.

Formira se također i kritična masa članova mobilnih stručnih timova – psiholozi, logopedi, defektolozi, a oni su opremljeni setovima testova kojima vrše opservaciju.

Dijelom, tim testovima raspolaže akademska zajednica, a po njenim riječima, očekuju da profesori UNSA budu referentne tačke jer imaju najbržu sponu sa savremenim istraživanjima. Akademska zajednica već ima pakete koje stavljaju na raspolaganju članovima stručnih timova.

“Dijete sa poteškoćama možda ne može slušati nastavu od šest sati, a prava inkluzija podrazumijeva da dijete u svojoj školi realizira i rehabilitacioni tretman”, rekla je Hota-Muminović.

Jedan od problema u Kantonu Sarajevo je i taj što nema jedinstvenog registra djece sa poteškoćama u razvoju i drugim smetnjama, a jedan od razloga je da se čekalo da to urade viši nivo vlasti.

Kako je ministrica rekla, Kanton Sarajevo više neće čekati da to urade drugi nivoi vlasti već će krenuti u izradu jedinstvene baze podataka. To ne može raditi samo resorno ministarstvo, već bi trebala biti oformljena radna grupa, koja će izraditi i softver.

tvsa.ba

Radio AS