Iz Budžeta KS izdvojeno četiri miliona KM za naučnoistraživačku djelatnost

Vlada Kantona Sarajevo je i ove godine ispunila obećanje da će uvećati podršku naučnoistraživačkom i umjetničkoistraživačkom radu, jer je opredijeljena da sistemski pristupa izgradnji društva zasnovanog na znanju, odnosno dugoročnog poboljšanja kvaliteta života u Kantonu Sarajevo a i šire. 

U ovogodišnjem Budžetu Kantona Sarajevo osigurano je 4.000.000 KM za naučnoistraživačku djelatnost i razvoj naučnog djelovanja. U odnosu na prethodnu godinu, izdvojeno je 1.000.000 KM više, što je u skladu s principima Vlade KS da se kontinurano povećavaju budžetska sredstva za nauku, tehnološki razvoj i inovacije.

Kako je navela ministrica za visoko obrazovanje, nauku i mlade KS, prof.dr.  Aleksandra Nikolić, sredstva su namijenjena za sufinansiranje projekata i programa koji daju doprinos razvoju naučnoistraživačkoj, umjetničkoistraživačkoj i istraživačkorazvojnoj djelatnosti. 

Na prijedlog ministrice, Vlada je na posljednjoj sjednici donijela i Odluku o utvrđivanju namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku ovoj djelatnosti.

“Sredstva će biti raspoređena kroz dva programa. Prvi program obuhvata jačanje i razvoj ljudskih resursa, administrativnih i istraživačkih kapaciteta, unapređenje međunarodne saradnje i umrežavanja, kao i jačanje sinergije između javne uprave, nauke i privrede kroz promoviranje novih pristupa u istraživanju i inovacijama. Za te svrhe je osigurano 300.000 KM. Dio ovog programa je i projekt “Modul memorije opkoljenog Sarajeva”  kroz koji će se realizirati naučno istraživanje prošlosti na temelju umjetničkog izraza kroz nove medije.

Osnovni cilj ovog projekta je očuvati sjećanje na tragičnu prošlost Bosne i Hercegovine, ali i prepoznavanje kulturoloških i umjetničkih vrijednosti koje su nastale u periodu opsade našeg grada. Za ovaj dio programa je izdvojeno 150.000 KM”, navela je ministrica Nikolić.

U okviru drugog programa, predviđeno je sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata/programa od posebnog interesa za Kanton Sarajevo sredstvima u iznosu od 3.550.000 KM, od toga 2.800.000  za projekte koji će obuhvatiti teme iz svih oblasti nauke i umjetnosti i koji će  doprinijeti povezivanju nauke i ekonomije, višem stepenu internacionalizacije i poticanju inovativnih pristupa istraživanju (RRI – Responsible Research and Innovation) u svim područjima kroz koja će biti demonstriran njihov utjecaj na razvoj društvene zajednice.

“Za jačanje kapaciteta za internacionalizaciju osigurano je 450.000 KM, što između ostalog obuhvata izdavanje knjiga i monografija, izdavanje i indeksiranje časopisa, međunarodne članarine, te uvođenje programa /modula na stranim jezicima, kao i inovativnih materijala koji promovišu dostignuća BiH u nauci i umjetnosti. Program predviđa i jačanje kapaciteta za apliciranje na istraživačke EU fondove, sufinansiranje objave naučnih članaka, te organizacije i učešća konferencija, za što je izdvojeno 300.000 KM”, obrazložila je ministrica također.

U svrhu realizacije prvog programa, sredstva će biti dodijeljena putem sporazuma i odluka za korisnike kojima je postupak dodjele sredstava propisan zakonskim aktom i u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta za tekuću godinu.

Sufinansiranje projekata/programa u okviru drugog programa bit će realizirano nakon provedene procedure javnog poziva. Javni poziv će biti objavljen u petak 6. maja na web stranici Ministarstva.

Radio AS