Kreće kontrola novih zapošljavanja u javnim institucijama Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo obavezala je sve organe javnog sektora Kantona Sarajevo da do 01. aprila 2022. godine dostave kompletnu Informaciju o zaključenim ugovorima o djelu.

Obaveza se odnosi na organe uprave, službe, zavode, agencije, direkcije i upravne organizacije, pravna lica s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, javne ustanove i preduzeća čiji je osnivač Kanton, te privredna društva u kojima Kanton učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala.

Kako je navela ministrica pravde i uprave KS Darja Softić Kadnić, cilj je jačanje transparentnosti u radu i uspostavi kontrolnih mehanizama trošenja javnih sredstava, te nastavak aktivnosti u oblasti borbe protiv korupcije.

“Radni angažman kroz ugovore o djelu je čest u kantonalnim institucijama i ovaj segment je identificiran kao jedno od podučja koje krije značajan koruptivni rizik. Također je u ovoj oblasti zatečeno neuređeno stanje i uočene su brojne anomalije u vidu dugogodišnjih ugovora o djelu, koje zahtjevaju djelovanje svih institucija kako bi se te nepravilnosti otklonile.

Dostavljene informacije i njihova detaljna analiza čine pripremne radnje za početak primjene izradu elektronskog Registra ugovora o djelu u organima javnog sektora u KS, pri Uredu za borbu protiv korupcije i upravljenje kvalitetom KS, a koji će biti javno dostupan, po uzoru na sedam drugih već ranije uspostavljenih registara. Njihovim objavljivanjem javni sektor u Kantonu Sarajevo postao je najtransparentniji u Bosni i Hercegovini, ali i šire”, navela je ministrica.

Naglasila je kako je intencija Vlade da se otklone sve uočene anomalije u zatečenoj dugogodišnjoj praksi angažovanja osoba po osnovu ugovora o djelu.

“Bit će izvršena analiza zaključenih ugovora o djelu kako bi se stvorile pretpostavke za smanjenje izdataka za te namjene, ali i detektovali prikriveni radni odnosi i utvrdile eventualne potrebe za raspisivanjem konkursa za radna mjesta koja su predviđena pravilnicima o sistematizaciji, zbog čega ti poslovi ne mogu biti obavljani kroz ugovore o djelu, a sve u svrhu adekvatnijeg upravljanja ljudskim resursima na nivou Kantona ubuduće”, istakla je ministrica.

Radio AS