Međunarodnom aerodromu Sarajevu 2.000.000 KM za nabavku spasilačko-vatrogasnog vozila

Vlada FBiH je usvojila Programa utroška dijela sredstava kapitalnog transfera javnim preduzećima, a namijenjenih za unapređenje aviosaobraćaja Federacije BiH, utvrđenog Budžetom FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Usvojenim programom je JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo odobrena dodjela sredstava u iznosu od 2.000.000 KM za nabavku spasilačko-vatrogasnog vozila koje ima kapacitet spremnika za vodu od 12.500 litara i spremnika za pjenilo od 1.500 litara,  pogon 6×6.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je zaduženo da vrši kontinuiran nadzor o utrošku ovih sredstava i da s Međunarodnim aerodromom Sarajevo potpiše ugovor kojim će biti uređeni način prenosa sredstava, provedba postupka javne nabavke i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

Međunarodni aerodrom Sarajevo je dužan o utrošku sredstava kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

Nakon utroška, a najkasnije do 28.2.2023. godine, Aerodrom je dužan sačiniti ukupni izvještaj o utrošenim sredstvima transfera i dostaviti ga resornom federalnom ministarstvu zajedno sa odlukom Nadzornog odbora o njegovom usvajanju.

Za provedbu današnje odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija i JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti, saopšteno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Radio AS