Na 21. redovnoj sjednici OV usvojen rekordni rebalans Budžeta Općine Ilidža za 2023. godinu

Na 21. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Ilidža, koja je održana u Multifunkcionalnoj sali Općine Ilidža, usvojen je rekordni rebalans Budžeta Općine Ilidža za 2023. godinu u iznosu 57.870.000 KM umjesto dosadašnjih 44.681.000 KM.

Neutrošena sredstva iz ranijih godina su kroz izmjene i dopune Budžeta raspoređena na odgovarajuće pozicije kapitalnih projekata, te su izvršene određene korekcije u pogledu ostvarenja tekućih i kapitalnih prihoda.

“Ovaj budžet možemo nazvati izrazito razvojni i kapitalni”, kazao je Benjamin Mešak, pomoćnik načelnika za finansije, s obzirom na činjenicu da se 64 % ukupnog Budžeta odnosi na kapitalne grantove i izdatke.

Ova izdvajanja nisu napravljena na štetu tekućih izdvajanja koja se odnose na društvene i socijalne politike koje aktivno sprovodi Općina Ilidža.

Usvojene izmjene i dopune Budžeta jasan su pokazatelj da Općina kroz predani rad može osigurati rekordne budžete, a koji nisu utemeljeni na povećanju akumulacije neutrošenih sredstava iz ranijih godina, uzimajući u obzir da je prenos neutrošenih sredstava u odnosu na ranije godine smanjen za dva miliona KM.

Kada je riječ o kapitalnim grantovima rashodovna struktura veća je za 72 % u odnosu na usvojeni Budžet, a kapitalni izdaci za 25%.

Usvojenim izmjena i dopunama Budžeta osigurana su neophodna sredstva za realizaciju bitnih infrastrukturnih projekata.

Načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur tokom svog izlaganja izrazio je zahvalnost vijećnicima na konstruktivnim diskusijama, kao i na podršci pri izmjenama i dopunama Budžeta za 2023. godinu. Tom prilikom, spomenuo je da ove godine na Ilidži započinje nekoliko velikih kapitalnih projekata, pritom misleći na izgradnju tramvajske pruge, osnovne škole na Stupu i sportske dvorane u Hrasnici.

“U 2021. godini Općina Ilidža je imala realizaciju Budžeta od 24 miliona, dok u 2022. godini od 36 miliona, što znači da je 53 % Budžeta više realizovano u prethodnoj godini, nego u 2021. Ono po čemu je Općina Ilidža jedinstvena je činjenica da se na njenoj teritoriji u ovoj godini provodi nekoliko investicija. Jedna od njih je u saradnji s Kantonom Sarajevo, a to je gradnja tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica. Također, u istoj godini se počinje graditi osnovna škola na Stupu, kao i sportska dvorana u Hrasnici i smatram da na teritoriji Bosne i Hercegovine ne postoji lokalna zajednica koja ovakve ili slične investicije počinje graditi u jednoj  godini”, poručio je načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur.

Vijećnici su danas kao treću tačku dnevnog reda današnje sjednice OV Iliža usvojili i Izvještaj o izvršenju Budžeta Općiine Ilidža za period 01. 01. 2022 – 31. 12. 2022. godine.

Kada je riječ o Izvršenju Budžeta za 2022. godinu važno je apostrofirati da se ono temelji na rekordnim pokazateljima. U pomenutom vremenskom periodu ostvareni su prihodu u iznosu 48 miliona KM, odnosno rashodi u iznosu od 36 miliona KM. Pomenuta izvršenja na prihodovnoj i rashodovnoj strani predstavljaju najveće iznose kada je u pitanju Općina Ilidža, što se naročito ogleda kroz izvršenje rashoda u okviru kapitalnih transfera i kapitalnih izdataka koji su 2022. godini iznosili 15,5 miliona KM.

U godini koja je bila posebno izazovna za sve građane općine Ilidža, pored kapitalnih izdataka, Općina Ilidža uspjela je kroz razne programe socijalne pomoći realizirati više od dva miliona konvertibilnih maraka najugroženijim stanovnicima naše lokalne zajednice. Pored toga realizovano je i više od dva miliona KM za razvoj kulture, sporta i obrazovanja.

Općinsko vijeće danas je dalo saglasnost na izmjene i dopune Programa rada JP “Ilidža” za poslovnu 2023. godinu. Osim toga, usvojen je Izvještaj o radu savjeta mjesnih zajednica za period 01. 01. – 31. 12. 2022.godine, kao i Program rada savjeta mjesnih zajednica za period 01. 01. – 31. 12. 2023. godine.

Usvojen je Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Ilidža za period 01. 01. – 31. 12. 2022. godine, kao i Program rada Pravobranilaštva Općine Ilidža za 2023. godinu.

Potrebnu podršku dobilo je i Rješenje o imenovanju Komisije za rješavanje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći teško oboljelih lica i zahtjeva za potpomognutu oplodnju na području općine Ilidža.

Vijećnici su usvojili i Plan i program održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Ilidža za aktuelnu godinu.

Općinsko vijeće dalo je saglasnost o dopuni Pravilnika o stipendiranju talentovanih učenika i studenata, a izmjena se odnosi na to da će pravo na stipendiju imati i redovni učenici privatnih srednjih škola i redovni studenti privatnih visokoškolskih ustanova na području Kantona Sarajevo, koji su na osnovu ostvarenih rezultata u znanju stekli pravo na stipendiranje školarine u iznosu od 100 %.

Vijećnice i vijećnici podržali su i Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje i obilježavanje granica katastarske općine Osjek, sa granicama katastarskih općina Bojnik (Općina Novi Grad Sarajevo), Osjek, Vlakovo, Blažuj, Vrelo Bosne, Ilidža i Doglodi (Općina Ilidža), kao i Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje i obilježavanje granica katastarske Općine Blažuj sa granicama katastarskih općina Donji Hadžići i Binježevo (Općina Hadžići), Vlakovo, Gladno Polje, Osjek, Vrelo Bosne i Hrasnica (Općina Ilidža), što je od izuzetne važnosti za historijski projekt obnove premjera.

Usvojena je Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po jednom metru kvadratnom korisne površine u stambenoj izgradnji na teritoriji općine Ilidža za 2023. godine, kao i Odluka o visini naknade za pogodnost gradskog građevinskog zemljišta – rente na području općine Ilidža za 2023. godinu.

Na kraju dnevnog reda, vijećnici su usvojili i Izvještaj o radu Drugostepene komisije Općinskog vijeća Ilidža za 2022. godinu s ocjenom stanja i prijedlogom mjera, te Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave, stručnih i posebnih službi za 2022. godinu, kao i Izvještaj o upravnom rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2022. godinu.

Načelnik Nermin Muzur je na kraju 21. redovne sjednice Općinskog vijeća podnio inicijative, a koje se odnose na nazive pojedinih sportskih terena.

“Budući da je Sportsko-rekreativni centar za djecu i mlade na Željeznici prvo takvo rekreativno igralište, moja inicijativa je da se zove po simbolu sporta u vrijeme agresije na slobodnim teritorijima Općine Ilidža, rahmetli Emiru Boguniću – Čarliju. Također, u sklopu iste inicijative predlažem da glavni teren Sportski centar Fudbalskog kluba Igman dobije naziv Josipu Katalinskom – Škiji, kao i da pomoćni teren Fudbalskog kluba Famos u budućnosti nosi ime Elvisa Terzića Terze”, kazao je načelnik na kraju sjednice, koju je potom zaključio predsjedavajući OV-a Tarik Stambolić.

Radio AS