Na Vratniku počeo projekat vrijedan 300.000 KM: Nova kanalizaciona mreža u ulici Mačkareva

Stanovnici ulice Mačkareva na Vratniku imali su dugogodišnji problem zbog čestih kvarova i izljevanja kanalizacije u ovoj ulici. Postojeća kanalizacija u ulici je mješovitog tipa, neadekvatnog profila i materijala, a česti kvarovi na mreži uzrokovali su i pojavu rupa na saobraćajnici.

Nakon što je saslušao probleme građana sa Vratnika, načelnik Hadžibajrić je naložio da se pristupi izradi Glavnog projekta kojim je tretirano ovo pitanje, a koji je predvidio izradu nove kanalizacione mreže separatnog tipa, kao i izmještanje gasne mreže.

Gasnu mrežu potrebno je izmjestiti prvenstveno iz sigurnosnih razloga za građane i izvođača radova, a imajući u vidu dolazak hladnih dana, izvođač radova i KJKP „Sarajevogas“ će koordinirati svoje radove kako bi se maksimalno skratio period u kojem će građani biti bez snabdijevanja ovim energentom.

Prva faza radova počela je ove sedmice na dijelu od ulice Vratnik mejdan do raskrsnice sa ulicom Prijeka česma. Radit će se rekonstrukcija kanalizacione mreže na dužini od 180 metara, što uključuje zamjenu postojeće mreže ugradnjom dva kanala za odvojeno prikupljanje otpadnih i oborinskih voda. Na trasi će biti izgrađeno 8 uličnih šahtova, svi fekalni priključci će biti rekonstruisani, a svi oluci priključeni na oborinski kanal. Projekat uključuje i asfaltiranje ove ulice u dijelu u kojem će se raditi komunalna infrastruktura.

Ovaj projekat označit će kraj problemima 30-ak domaćinstava iz ulice Mačkareva koje su do sada imali sa lošim podzemnim instalacijama, kanalizacionim cijevima i ispucalim asfaltom, a samim tim i stvaranje boljih uslova za život.

Rok za izvođenja radova je 50 dana, izvođač radova je firma Harysco d.o.o Sarajevo, a nadzor nad izvođenjem projekta provodi Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Radio AS