Neophodna značajnija uloga medija u multisektorskom pristupu borbi protiv femicida

Komisija za jednakopravnost spolova Skupštine Kantona Sarajevo održala je danas drugu tematsku sjednicu na kojoj se razgovaralo o nasilju nad ženama i u porodici.

Predsjednica ove skupštinske komisije Vildana Bešlija je otvarajući današnju sjednicu kazala kako kada je u pitanju nasilje nad ženama, femicid i nasilje u porodici, ono prvo što pada na um jeste sigurnost i kako s tog aspekta sankcionisati i prevenirati takva nedjela. 

“Mi smo prošle sedmice, također, održali tematsku sjednicu posvećenu tom sigurnosnom aspektu. Međutim, problem femicida je multisektorski problem. Neophodno je djelovati simultano iz perspektive više oblasti, kako bismo se kvalitetno suočili s ovim problemom. Pored policije, učešće trebaju uzeti i ljudi iz obrazovanja, medija, NVO-a i drugih oblasti. Na osnovu diskusije zaključeno je da posebnu ulogu u ovom procesu treba posvetiti edukaciji u medijskom prostoru na inovativan način i dizanju općenito svijesti u društvu o nasilju u porodici”, naglasila je Bešlija.

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Enda Pavić Pečenković je pozdravila aktivno uključivanje Komisije i multidisciplinarni pristup ovom problemu. 

“Uzimajući u obzir da je jedan od bitnih ciljeva Komisije suzbijanje svih oblika diskriminacije žena i promicanje pune ravnopravnosti žena i muškaraca, prevencija pojavnih oblika nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, senzibilizacija javnosti i podizanje razine svijesti o štetnosti pojave nasilja u obitelji i nad ženama, poticanje na prijavljivanje slučajeva nasilja nad ženama i nasilja u obitelji kako od samih žrtava, tako i od strane građana, ostvarivanje bolje međuresorne suradnje u rješavanju pojedinih slučajeva nasilja u obitelji. Veoma je bitno sistemsko jačanje i uvezivanje svih relevantnih ustanova i institucija. Smatram da je neophodno utvrditi takozvani ‘Put žrtve nasilja’ od samog prijavljivanja do konačnog osnaživanja”, istakla je ministrica Pavić Pečenković.

Svoje stavove, iskustva i značajne prijedloge za unapređenje zaštite žrtava nasilja nad ženama i u porodici na današnjem sastanku iznijeli su predstavnici Kantonalnog centra za socijalni rad, Porodičnog savjetovališta KS, Zavoda za besplatnu pravnu pomoć, te OSCE Misije u našoj zemlji.

Na sjednici je predloženo deset zaključaka kojima se unapređuje multisektorski pristup ovom problemu, i to:
1. Pokrenuti proceduru formiranja/imenovanja općinskih multisektorskih timova za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici (policija, socijalna zaštita, pravosuđe, zdravstvo, obrazovanje, NVO) u skladu s obavezom iz člana 37. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH

2. Uspostaviti saradnju sa stručnjacima iz općina/gradova koji imaju formirane i funkcionalne multisektorske timove za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici   

3. U okviru kantonalnog programa mjera, a u skladu s obavezom iz člana 37. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH na općinskom nivou planirati:

a) Aktivnosti za prevenciju nasilja u porodici i nasilja nad ženama: edukacije, kampanje, medijsko gostovanje stručnih lica…

b) Aktivnosti kvalitetnije zaštite od nasilja u porodici: redovni sastanci i zajedničko djelovanje multisektorskih timova…

4. Obavezna i kontinuirana edukacija svih stručnih lica u lancu multisektorskog odgovora na nasilje – multisektorske edukacije o pristupu i postupanju u slučajevima nasilja  

5. Jačanje kapaciteta centra za socijalni rad/službi socijalne zaštite 

6. Jačanje kapaciteta centara za mentalno zdravlje – planiranje organiziranja edukacije stručnih lica: psihijatri, socijalni radnici i psiholozi za provođenje psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja (prema programu Federalnog ministarstva zdravstva) 

7. Inicirati izricanje zaštitnih mjera – kombinacija tri zaštitne mjere: privremeno lišavanje slobode počinitelja nasilja, zabrana uznemiravanja i uhođenja žrtve nasilja i obavezan psihosocijalni tretman počinitelja nasilja. Evaluacija o provedbi zaštitnih mjera u Kantonu Sarajevo  iz 2018. godine je pokazala da u takvim slučajevima nema recidiva 

8. Jačanje saradnje s lokalnim medijima u cilju edukativne i informativne uloge i korištenja medijskog prostora  

9. Izraditi promotivni materijal – afiše o osnovnim informacijama o nasilju koje bi bile distribuirane u čekaonicama institucija, vodeći računa o formatima prilagođenim osobama sa invaliditetom

10. Raditi na unapređenju vođenja statističkih podataka o slučajevima nasilja, nasilnim osobama i žrtvama nasilja

Konačna forma zaključaka će se usvojiti sljedeće sedmice te nakon toga u finalnom obliku predočiti javnosti.

Radio AS