Održana tematska sjednica Vlade KS: Ukida se moratorij na zapošljavanje medicinskog kadra

Danas je održana tematska sjednica Vlade Kantona Sarajevo na kojoj je iznesena informacija Ministarstva zdravstva KS o trenutnom stanju zdravstvenog sistema u KS. Vlada je razmotrila informaciju te donijela niz ključnih zaključaka kako bi unaprijedila zdravstvenu zaštitu građana.

Zaduženo je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS da odmah poduzme aktivnosti na ukidanju moratorija na upošljavanje za medicinski kadar u javnim zdravstvenim ustanovama.

Ministarstvo zdravstva KS je zaduženo da Vladi dostavi prijedlog uredbe kojom će se omogućiti prijem doktora opće medicine u svim javnim zdravstvenim ustanovama Kantona Sarajevo, uključujući i bolničke kapacitete, radi sticanja potrebnog staža.

Ministarstvo je također zaduženo da, zbog velike deficitarnosti kadra, u ime Vlade Kantona Sarajevo uputi hitnu urgenciju prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u cilju smanjenja neophodnog staža za dobivanje specijalizacije na šest mjeseci.

Naloženo je direktorima svih javnih zdravstvenih ustanova da osiguraju efikasnu organizaciju rada uposlenika s maksimalnom iskorištenošću ljudskih i materijalnih resursa, u skladu sa Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, koji im dozvoljava slobodu organizacije rada uposlenika do 20 sati.

Rok za dostavljanje informacije o poduzetim aktivnostima Ministarstvu zdravstva i Vladi KS je mjesec dana od dana stupanja na snagu ovog zaključka.

Vlada je naložila i JU Dom zdravlja KS da uradi detaljnu analizu efikasnosti, opterećenosti i potrebe za pojedinim područnim ambulantama u ovoj ustanovi.

Upravnom odboru i menadžmentu Zavoda zdravstvenog osiguranja KS je naloženo da do naredne sjednice Vlade, dostave detaljnu analizu akumuliranih sredstava i tačan iznos raspoloživih sredstava, te da odmah započnu efikasnu kontrolu i sankcionisanje zloupotrebe prepisivačke politike izdavanja lijekova i kontrole bolovanja.

Ministarstvo zdravstva je zaduženo da intenzivira aktivnosti na reorganizaciji zdravstvenog sistema u Kantonu Sarajevo prema nivoima zdravstvene zaštite.

Uz odlučne korake prema poboljšanju kadrovskog stanja, efikasnijoj organizaciji rada i reorganizaciji sistema prema nivoima zdravstvene zaštite, članovi Vlade su istakli svoj primarni cilj koji podrazumijeva osiguranje kvalitetne i pristupačne zdravstvene usluge za sve stanovnike Kantona Sarajevo.

“Svi dati zadaci bit će pažljivo praćeni i provedeni, a ovi zaključci stupaju na snagu odmah po donošenju”, naglašeno je na kraju današnje tematske sjednice Vlade KS.

Radio AS