Okončana 53. radna sjednica Skupštine KS, usvojene sve tačke dnevnog reda

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo usvojili su danas Odluku o davanju saglasnosti na Statut o izmjeni i dopunama Statuta JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo.

Svoju saglasnost dali si i na Odluku o obezbjeđivanju stambenog zbrinjavanja lica koja nisu u mogućnosti samostalno riješiti stambeno pitanje na području Kantona Sarajevo, i to sa 21 glasom ZA.

Zastupničku podršku dobila je i Odluka o davanju saglasnosti za privremeno zauzimanje zemljišta u svrhu nadogradnje diplomatsko-konzularnog predstavništva objekta A-6 u ulici Zmaja od Bosne. Za nju su glasala 23 zastupnika.

Sa 22 glasa ZA usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve KS i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, sa jedne strane, i Serhatlić Seada, sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale – rondo u ul. Safeta Zajke.

Podršku je dobila i Odluka o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, sa jedne strane, i Kahriman Muje, sa druge strane, u svrhu izgradnje spomenute saobraćajnice.

Zastupnici su dali saglasnost Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve KS i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, sa jedne strane, i Juzbašić Neđada, sa druge strane, također u svrhu izgradnje „IX“ transverzale – rondo u ul. Safeta Zajke.

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo dobio je skupštinsku saglasnost za zaključivanje Ugovora o prenosu prava vlasništva i posjeda na nekretninama označenim kao k.č. br. 848 i k.č. br. 847 k.o. Sarajevo VIII, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 78, k.č. br. 43, k.č. br. 73 i k.č. br. 32 k.o. SP Sarajevo Mahala CXXIX na Grad Sarajevo, bez naknade.

Usvojena i Odluka o davanju saglasnosti za sklapanje ugovora o prijenosu prava vlasništva Kantona Sarajevo u korist sticaoca Općine Ilidža, također bez naknade.

Skupštinski zastupnici su dali prethodnu saglasnost za zaključivanje pojedinačnog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo.

Sa 21 glasom zastupnici su dali saglasnost i na Nacrt Sporazuma o načinu izmirenja međusobnih potraživanja za radove na zgradi u ulici Josipa Vancaša broj 4 između Vlade Kantona Sarajevo, koju zastupa Premijer Kantona Sarajevo i Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, koju zastupa direktor, na jednoj stani, i Caritas Bosne i Hercegovine, koga zastupa advokat Jančik August iz Sarajeva, ul. Maršala Tita br. 6, na drugoj strani.

Današnjom skupštinskom Odlukom proširena je djelatnost Javne ustanove Srednje medicinske škole Sarajevo na djelatnost formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih.

Zastupnici su dali saglasnost na Program rada Fonda KS za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2022. godinu.

Podržan je i Finansijski plan prihoda i rashoda za 2022. godinu Fonda KS za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe.

Usvojen je i Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2021. godinu.

Zastupničku podršku dobio je i Izvještaj o radu za 2021. godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 01.01 – 31.12.2021. godine Javne ustanove “Fond memorijala Kantona Sarajevo”.

Podržan je i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2021. godinu.

Radio AS