Omogućeno korištenje zdravstvene zaštite svim osiguranicima nezavisno o statusu uplate do 31. januara

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo obavještava osiguranike, pravne subjekte i javnost da je, u cilju zaštite zdravlja osiguranika, a uvažavajući izuzetno pogoršanu epidemiološku situaciju izazvanu pandemijom koronavirusa, nezavisno o statusu uplata, svim obveznicima uplate doprinosa omogućeno korištenje zdravstvene zaštite, odnosno ovjera zdravstvene legitimacije do 31. januara ove godine.

Obveznici uplate doprinosa koji, zbog kontinuiteta redovnih uplata, ostvaruju pravo na ovjeru na duži vremenski period od tri mjeseca, kao i druge kategorije lica koje imaju pravo na duži period ovjere (npr. penzioneri) navedeno pravo nastavit će i dalje koristiti.

Za sve dodatne informacije vezano za ovu obavijest možete se obratiti u poslovnice Zavoda, kao i putem e-maila: info@kzzosa.ba

Radio AS