Općina Centar: Projektom “Hljeb i mlijeko za penzionere” obuhvaćen 371 korisnik

U sklopu kontinuirane brige o najranjivijim kategorijama stanovništva, Općina Centar Sarajevo i u ovoj godini nastavlja s realizacijom projekta “Hljeb i mlijeko” za penzionere i osobe starije od 60 godina bez primanja. 

Pravo na stalnu novčanu pomoć za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka za mart 2024. godine ostvarilo je 326 penzionera sa područja ove lokalne zajednice, te 44 osobe u stanju socijalne potrebe koje su starija od 60 godina, a nisu ostvarile pravo na penziju.

Iz budžeta za spomenutu namjenu izdvojeno je 27.320 KM za isplatu novčanih pomoći za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka. Služba za finansije Općine Centar izvršila je isplatu sredstava na račune korisnika pomoći.

Sredstva s ovog budžetskog granta raspoređuje općinski načelnik zaključkom, na prijedlog Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu u skladu sa utvrđenim kriterijima na osnovu podnesenih zahtjeva, saopćeno je iz Općine Centar Sarajevo.

Radio AS