Općina Centar sufinansira postavljanje nove fasade na 17 objekata

Na 27. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Centar, održanoj 30. marta 2023. godine, vijećnici su, na prijedlog načelnika Srđana Mandića, utvrdili konačne rang liste za sufinansiranje mjera energetske efikasnosti za individualne i kolektivne stambene objekte.

Iz budžeta Općine Centar biće sufinansirano postavljanje termo fasade na deset individualnih i sedam kolektivnih stambenih objekata, za šta je obezbijeđen iznos u ovogodišnjem općinskom budžetu od 470.000 KM. Objekti su odabrani na osnovu javnog poziva za učešće u sufinansiranju mjera za poboljšanje energetske efikasnosti. Radno tijelo kojeg su činili predstavnici firme „nLogic“ d.o.o. Sarajevo i Općine Centar su prethodno uradili detaljne energetske audite, što je bio jedan od uslova za sufinansiranje izrade termo fasada. Nakon usvajanja pomenute rang liste slijedi izbor najpovoljnijeg izvođača radova. Načelnik Općine Centar Srđan Mandić će sa odabranim izvođačem, te sa predstavnicima etažnih vlasnika i upravitelja, potpisati ugovore čime će biti utvrđena pojedinačna prava, obaveze, realizacija i kontrola izvedenih radova. 

Projekat ima za cilj poboljšanje energetske efikasnosti odnosno smanjenje potrošnje energije i smanjenja troškova za grijanje te u konačnici ima svoju estetsku vrijednost. 

Od objekata kolektivnog stanovanja na konačnu rang listu uvršteni su stambeni objekti na sljedećem adresama: Safeta Pašalića 46, Patriotske lige 4, Bjelave 53-55, Mejtaš 2, Odobašina 8, Rizaha Štetića 8 i Marcela Šnajdera 19.

Na konačnu rang listu uvršteni su sljedeći objekti individualnog stanovanja koji ispunjavaju uslove javnog poziva: Gornja Breka 83, Maria Mikulića 28 i 30, Alipašina 191, Kaukčijina 15, Sedrenik 11, Mrakuša 82, Nahorevska 70 i 198, te Nahorevo 2. 

Na objavljene javne pozive moglo se konkurisati sa sljedećim projektima: izolacija prostora koji se grije ili hladi, zamjena dotrajale ili neefikasne stolarije u prostorijama koje se griju ili hlade, zamjene energetski neefikasnih potrošača efikasnijim, zamjena neobnovljivih energenata obnovljivim, ugradnja mjernih i regulacionih uređaja, zamjena ili ugradnja efikasnih sistema za grijanje, klimatizaciju ili ventilaciju te druge mjere na poboljšanju energetske efikasnosti.

Radio AS