Općina Centar: Ukupno 2 miliona za sanaciju šteta od proljetnih poplava

Nakon što je donesena Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće – poplava na području mjesnih zajednica “Nahorevo” i “Pionirska dolina” od 25. maja 2023. godine, Komisija za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća završila je kompletnu proceduru procjene šteta nastalih usljed elementarnih nepogoda i sačinila detaljan izvještaj sa finansijskom procjenom.

Procedura procjene šteta se provodila na osnovu Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu štete od prirodnih i drugih nesreća FBiH.

Nakon izvršenih obilazaka objekata i drugih materijalnih dobara na prijavljenim lokacijama, sačinjenih procjena i popunjenih obrazaca koji su definirani Uredbom, Komisija je sačinila zbirni izvještaj i isti dostavila općinskom načelniku, Općinskom štabu Civilne zaštite i Općinskom vijeću na usvajanje. 

Ukupna globalna procjena šteta uzrokovanih poplavama iz maja 2023. godine iznosi cca 2.050.000 maraka. Od navedenog iznosa, 1.200.000 maraka odnosi se na procijenjenu štetu nastalu na koritu Koševskog potoka, 750.000 maraka na procijenjenu štetu nastalu na lokalnim cestama, te 100.000 maraka na procijenjenu štetu na poljoprivrednim poršinama i stambenim objektima. 

Da podsjetimo, nakon obilnih padavina koje su nanijele veliku materijalnu štetu na imovini stanovnika mjesnih zajednica “Pionirska dolina” i “Nahorevo”, načelnik Općine Centar Srđan Mandić, na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite Općine Centar, kao njen komandant, 25. maja 2023. godine donio je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće – poplava na području mjesnih zajednica “Nahorevo” i “Pionirska dolina”.

Stanovnici pomenutih mjesnih zajednica obaviješteni su da imaju pravo da prijave nastalu štetu na njihovoj imovini, a krajnji rok za prijavu nastalih šteta bio je do 7. juna 2023. godine. 

Izvještaj Komisije za procjenu štete od prirodnih i drugih nesreća prezentiran je Općinskom štabu civilne zaštite, a isti je upućen i Općinskom vijeću Centar na usvajanje.  

Radio AS