Općina Novo Sarajevo planirala skoro pola budžeta za kapitalne projekte

Općina Novo Sarajevo i ove godine nastavlja sa realizacijom kapitalnih, infrastrukturnih, komunalnih i društvenih projekata. U Budžetu Općine za 2023. godinu planirano je više od 45 posto za kapitalna ulaganja, što iznosi više od 20 miliona KM. 

Riječ je o kapitalnim projektima započetim u prethodnom periodu poput izgradnje objekta OŠ „Pofalići“, rekonstrukcija objekta Mjesne zajednice Vraca sa formiranjem ambulante porodične medicine, poboljšanje energetske efikasnosti na objektu Osnovna muzička i baletska škola, rekonstrukcija vrtića Ciciban u cilju formiranja prvog Dnevnog centra za osobe sa poteškoćama u razvoju, rekonstrukcija objekata vrtića Narcis i Kolibri, izgradnja rekreacione zone Vinko Šamarlić, te Park šume Hum, Kampus UNSA .

Vilsonovo šetalište će i ove godine biti centar društvenih, kulturnih, zabavnih i sportskih aktivnosti, te predstavljati u punom kapacitetu otvoreni kulturni centar Novog Sarajeva. Za izradu novog Elaborata za uređenje i mogućnosti korištenja ulice Vilsonovo šetalište, u Budžetu za 2023. godinu planirano je 350.000 KM. 

Nastavljaju se i projekti na izgradnji parkova, dječijih i sportskih igrališta, zatim  javnih parking prostora, kao i rekonstrukcija i sanacija saobraćajnica.  

Predviđena su značajna sredstva za sanaciju klizišta, rekonstrukciju i izgradnju komunalne infrastrukture (izgradnja i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže), te nabavku i ugradnju sistema video nadzora javnih objekata i površina. 

Za sport, kulturu i obrazovanje planirano je više od dva miliona KM.  U okviru Programa podrške kulturno sportskim manifestacijama planiran je iznos od oko 800.000 KM, dok je u okviru Programa pomoći pravnim licima iz oblasti sporta, planiran iznos od 1.253.000 KM, a na osnovu odluke Općinskog vijeća. 

Općina Novo Sarajevo je prva lokalna zajednica u BiH koja je od ove godine uvela Budžet za mlade kao poseban budžetski program u kojem su na transparentan način prikazane sve budžetske pozicije koje se odnose na pružanje podrške mladima, a za ove namjene planirano je 680.000 KM. 

Za Program socijalne potpore planirala su sredstva u iznosu od 2.260.000 KM, dok je za podršku boračkoj populaciji izdvojeno je 1.446.700 KM. 

Ove godine za programe izdataka za prirodne i druge nesreće civilne zaštite planirano je 5. 870.000, što podrazumijeva izdatke za obuku, vježbe i angažovanje struktura civilne zaštite, zatim za učešće u preventivnim mjerama, za opremanje struktura civilne zaštite, te i izdatke za saniranje šteta nastalih prirodnim i drugim nesrećama. 

Općina Novo Sarajevo se strateški opredijelila za prioritete razvoja i mehanizme koje će koristiti kako bi podigla konkurentnost lokalne zajednice i unaprijedila ekonomsku budućnost za sve građane. Shodno tome, ove godine je za Program aktivne politike zapošljavanja i unapređenja poslovnog okruženja planirano skoro 500.000 KM. 

Kako je iz Općine Novo Sarajevo saopćeno, cilj te lokalne zajednice je da svojim djelovanjem i ove godine radi na unapređenju kvalitete života svih njenih građana. 

Radio AS