Počela isplata gotovo 10 miliona KM duga zaposlenicima organa i institucija KS po ugovorima o vansudskoj nagodbi

U skladu sa planiranim sredstvima u Budžetu Kantona Sarajevo za 2021.godinu, Vlada KS i Ministarstvo finansija KS su poduzeli aktivnosti na realizaciji izvršnih sudskih presuda.

Iz Budžeta je realizirano 13.165.917,44 KM, od čega se 3.267.686,47 KM odnosi na zakonsku obavezu, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku FBiH, a danas je počela i isplata 9.898.230,97 KM po osnovu duga zaposlenicima organa i institucija Kantona Sarajevo sa kojima je zaključen Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama.

Vlada KS je opredjeljena da u razumnom vremenskom periodu nastale obaveze po osnovu izvršnih sudskih presuda iz radnog odnosa realizira i isplati, a sve u skladu sa budžetskim mogućnostima.

Vlada je, u cilju izmirenja finansijskih potraživanja iz radnog odnosa koja su pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama dosuđena zaposlenicima u organima i institucijama KS, 22.11.2021. godine objavila Poziv za zaključenje vansudskih nagodbi. Po objavljenom pozivu i zaključenim ugovorima o vansudskim nagodbama, a u skladu sa planiranim sredstvima u Budžetu KS za 2021. godinu, izvršena je realizacija sredstava u ukupnom iznosu od 9.898.230,97 KM. S obzirom da je iznos po prijavama na Javni poziv znatno veći, Vlada je u Prijedlogu Budžeta KS za 2022. godinu predvidjela ostatak sredstava.

“Na ovaj način, došlo je do uštede i zaštite budžetskih sredstava u značajnom iznosu, i to po osnovu zateznih kamata. Prema dosadašnjim iskustvima i praksi, procjena je da je samo u Budžetu za 2021.godinu na osnovu isplata po osnovu zaključenih nagodbi došlo do uštede u iznosu od oko 6,5 miliona KM za iznos zateznih kamata”, izjavio je ministar finansija KS Davor Čičić.

On je dodao da je u cilju zaštite budžeta, kao i opredjeljenja Vlade KS da obaveze koje su nastale u ranijem periodu, a odnose se na potraživanja iz radnog odnosa koja su pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama dosuđena zaposlenicima, Vlada je donijela Akcioni plan kojim je predviđeno da u roku od pet godina, u skladu sa budžetskim mogućnostima, realizuje sve izvršne sudske presude iz radnog odnosa.

Radio AS