Počela izrada registra emisija u zrak i informacionog sistema zagađivača u KS

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, u saradnji sa UNDP-om, je započelo izradu registra emisija u zrak i informacionog sistema zagadivača u Kantonu Sarajevo.

Registar emisija i informacioni sistem će u budućnosti osigurati bolji pristup informacijama svim zainteresovanim stranama, podržavajući aktivno učešće javnosti u odlučivanju o zaštiti okoliša.

Informacioni sistem registra će kroz ovaj projekt biti integrisan na modernu digitalnu GIS platformu Kantona Sarajevo, koja je već uspostavljena pri Zavodu za informatiku i statistiku KS.

Također, registar će osigurati podatke o aktivnostima i izvorima emisija (uključujući i emisije glavnih stakleničkih gasova), te u budućnosti poslužiti za proračun ukupnih emisija stakleničkih gasova i izradu plana sa mjerama i aktivnostima, u cilju postizanja klimatske neutralnosti Kantona Sarajevo.

Radio AS