Počinje isplata 2,7 miliona KM duga zaposlenicima organa i institucija KS

Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo finansija nastavljaju aktivnosti na realizaciji izvršnih sudskih presuda po Javnom pozivu za zaključenje vansudskih nagodbi od 22. novembra prošle godine, a u cilju izmirenja finansijskih potraživanja iz radnog odnosa koja su pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama dosuđena zaposlenicima u organima i institucijama. 

Po ovom pozivu, u skladu sa planiranim sredstvima u budžetima Kantona Sarajevo za 2021. i 2022. godinu, do sada je ukupno realizovano 14,2 miliona KM, čime je prema procjeni ostvarena ušteda po osnovu zaključenih nagodbi u iznosu od oko 9,2 miliona KM za iznos zateznih kamata.

Danas se nastavlja isplata sredstava zaposlenicima u organima i institucijama, kao i opunomoćenim advokatima koji su zaključili Ugovore o vansudskim nagodbama sa Vladom KS u iznosu od  2.708.407,93 KM. 

Na ovaj način doći će do uštede i zaštite budžetskih sredstava u značajnom iznosu po osnovu zateznih kamata. 

Procjena je da će realizacija iznosa od preko 2,7 miliona KM dovesti do uštede u Budžetu KS za 2022. godinu u iznosu od 1,7 miliona KM. Do sada je ukupno zaključeno je i realizovano 1.800 potpisanih Ugovora o vansudskoj nagodbi po javnom pozivu iz 2021. godine.

Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo finansija nastavljaju aktivnosti vezane za izmirenja nastalih obaveza po osnovu izvršnih sudskih presuda iz radnog odnosa, a sve u skladu sa budžetskim mogućnostima za svaku fiskalnu godinu.

Opredijeljenost Vlade i Ministarstva finansija je da dobrim finansijskim upravljanjem i izmirenjem nastalih finansijskih obaveza po osnovu izvršnih sudskih presuda iz radnog odnosa u razumnom vremenskom periodu, zaštite budžet Kantona Sarajevo i ostvari uštede u svim budžetima.

Navedena aktivnost predstavlja i izvršenje obaveza iz Akcionog plana Vlade KS koji predviđa da u roku od pet godina, u skladu sa budžetskim mogućnostima, realizuju sve izvršne sudske presude iz radnog odnosa. 

Radio AS