Podržana inicijativa predsjedavajućeg Okerića o proglašenju boračkih organizacija od posebnog interesa za Kanton

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić je prema Vladi i Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo uputio inicijativu da donesu Odluku o proglašenju boračkih organizacija od posebnog interesa za Kanton, a koje su članice Koordinacionog odbora boračkih organizacija KS. 

U obrazloženju inicijative, koja je podržana na današnjoj sjednici Skupštine KS, predsjedavajući Okerić podsjeća da se na osnovu ranijih odluka Skupštine i Vlade KS Koordinacioni odbor boračkih organizacija KS obavezuje za aktivno učešće u organizovanju obilježavanja više od 75 značajnih događaja, datuma i ličnosti u Kantonu, te da im je s tim u vezi i neophodna planska i realna budžetska potpora da bi se sve aktivnosti u korelaciji i sinhronizaciji sa Ministarstvom za boračka pitanja pravovremeno planirale pripremile, organizovale, kvalitetno realizovale i dosegle željene efekte.

U Prijedlogu odluke o proglašenju boračkih organizacija od posebnog interesa za KS navodi se da te organizacije svojim djelovanjem doprinose dosljednom sprovođenju i poštivanju ustavnosti, zakonitosti i jačanju Kantona, implementaciji Zakona o dopunskim pravima boraca KS, implementaciji Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica FBiH, zaštiti prava, zadovoljenju zajedničkih interesa i rješavanje društvenih pitanja za sve boračke kategorije.

Također, Prijedlogom odluke predviđeno je da ove organizacije učestvuju u realizaciji projekata očuvanja, njegovanja kulture sjećanja i tradicije oslobodilačkog rata, realizaciji projekata humanitarnog karaktera, programa resocijalizacije i integracije svih boračkih kategorija u društvenu sredinu, programa pomoći u liječenju, sportskih programa, prikupljanju arhivske građe, snimanja dokumentarnih filmova…

Prema Prijedlogu, boračke organizacija od posebnog interesa su udruženja i organizacije: 

– Jedinstvena organizacija boraca „Unija veterana” KS, 

– Organizacija šehidskih porodica i poginulih boraca KS, 

– Savez ratnih vojnih invalida KS,

– Savez udruženja boraca Patriotska Liga KS,

– Savez udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja „Zlatni ljiljan” i “Zlatna policijska značka” KS,

– Udruženje boraca Zelene beretke KS,

– Udruženje ratnih vojnih invalida paraplegičara KS,

– Savez antifašista boraca narodnooslobodilačkog rata KS,

– Udruženje veterana Odreda policije „Bosna” KS. 

Predviđeno je da djelatnost ovih udruženja i organizacija bude finansirana i sufinansirana iz kantonalnog budžeta sve dok ispunjavaju opće i posebne uslove za sticanje statusa od posebnog interesa, a boračke organizacije su obavezne pravdati dodijeljena budžetska sredstva za prethodni period. 

„Udruženja i organizacije koja ne opravdaju finansijska sredstva neće moći konkurisati za finansiranje aktivnosti/projekata za narednu budžetsku godinu“, navedeno je, između ostalog, u obrazloženju ove inicijative. 

Radio AS