Skupština Kantona Sarajevo usvojila rebalans Finansijskog plana ZZO

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo danas usvojili Odluku o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja KS za 2022. godinu i na Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju ovogodišnjeg Finansijskog plana Zavoda.

Govoreći pred zastupnicima, direktor ZZO KS Muamer Kosovac podsjetio je da je Skupština 19. aprila ove godine usvojila Finansijski plan Zavoda, a li da su od tada nastupile nove okolnosti koje su i bile glavni razlozi za donošenje i predlaganje izmjena. Ipak, naglasio je da najveći dio pozicija ostaje nepromjenjen.

“Vlada KS je krajem aprila 2022. godine okončala pregovore sa ovlaštenim predstavnicima tri sindikata radnika u javnim zdravstvenim ustanovama koje se finansiraju iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, što je rezultiralo zaključenjem novih kolektivnih ugovora za radnike zaposlene u tim ustanovama. Primjena potpisanih kolektivnih ugovora počinje teći od 01.04.2022.godine. Novim kolektivnim ugovorima, između ostalog, utvrđena je povećana satnica rada i novi koeficijenti složenosti poslova. Kako su ovo parametri koji se koriste pri obračunu naknada za pružanje zdravstvene zaštite u javnim zdravstvenim ustanovama, bilo je nužno izvršiti usklađivanje i korekciju naknada za pružanje zdravstvene zaštite u ugovornim javnim zdravstvenim ustanovama u Finansijskom planu Zavoda, što je rezultiralo ukupnim povećanjem rashoda zdravstvene zaštite namjenjenih za finansiranje javnih zdravstvenih ustanova za 32.469.300 KM u odnosu na usvojeni Finansijski plan za 2022.godinu”, naveo je direktor Kosovac.

Kako je dalje obrazložio, od ovog iznosa, za finansiranje zdravstvene zaštite na primarnu zdravstvenu zaštitu planirana su dodatna sredstva u iznosu od 12.480.200 KM, dok su za ustanove bolničku zdravstvenu zaštitu planirana dodatna sredstva u iznosu od 19.989.100 KM. Ostali parametri iz Plana su ostali nepromijenjeni.

“U konačnici, rashodi zdravstvene zaštite namijenjeni za finansiranje javne zdravstvene ustanove su sa prvobitno planiranih  325.151.000 KM povećani na iznos od 357.620.300 KM. Zavod je redovnim praćenjem ostvarenih prihoda ustanovio i potrebu rebalansiranja pozicije Prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje radnika koja je povećana za iznos od 23.457.400 KM, odnosno pet posto u odnosu na usvojini finansijski plan iz aprila 2022., a na osnovu rasta prihoda prva četiri mjeseca, povećanja minimalne plaće, kolektivnih ugovora… izmjenama i dopunama ukupni prihodi su planirani u iznosu od 490.914.000 KM”, objasnio je direktor Kosovac.

Redovnim praćenjem ostvarenih rashoda Zavod je uočio i potrebu rebalansiranja pojedinih naknada i troškova koji su najvećim dijelom uslovljeni općim rastom cijena, kao i rastom prosječnih plaća i to usluga medicinske rehabilitacije u iznosu povećanja od 300.000 KM, naknada plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad u iznosu povećanja od 500.000 KM, kao i pojedinih režijskih troškova stručne službe.

“Pored navedenog, planirano je i povećanje rashoda na ortopedskim pomagalima i medicinskim sredstvima u iznosu od 1.000.000 KM, zbog uvođenja prava na četiri dijagnostičke trake za mjerenje šećera u krvi umjesto jedne za određene kategorije inzuloovisnika i obezbjeđenje samomjerača INR-a, te potrošnog materijala za osiguranike kojima je izvršena ugradnja srčanog zaliska. Planirana sredstva za lijekove su povećana u iznosu od 1.500.000 KM zbog nove liste lijekova KS, odnosno njene izmjene i dopune, koja je povećala broj generika na listi”, dodao je direktor Kosovac.

U okviru dostavljenog materijala, kako je dalje dodao Kosovac, lako je vidljivo da procjenjeni planirani rast prihoda od 23.457.400 KM neće biti dovoljan za finansiranje svih povećanih rashoda zdravstvene zaštite, kako prava iz novih kolektivnih ugovora tako i ostalih prava po osnovu zdravstvene zaštite.

“Kako bi se obezbjedila nedostajuća sredstva za finansiranje rashoda Zavod je planirao izdvojiti dodatna sredstva iz prenesenog dijela sredstava iz akumuliranog viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina u izmjenama i dopunama Finansijskog plana u iznosu od 14.403.000 KM”, rekao je je direktor Kosovac.

Zavod će u narednom periodu fokus staviti na nadzor i kontrolu utroška sredstava osiguranika, kojima se finansira zdravstvena zaštita, te u smjeru racionalizacije propisivačke aktivnosti ovlaštenih doktora, na način da sredstva budu stvarno utrošena prema namjeni i u skladu sa pravima osiguranika, uz minimiziranje zloupotreba posebno kod propisivanja lijekova i medicinskih sredstava, kao i utvrđivanja privremene sriječenosti za rad.

Direktor Kosovac naglasio je i da će Zavod u narednom periodu intenzivirati aktivnosti na saradnji sa Poreznom upravom, kako bi ova uprava u okviru svojih ingerencija mogla provoditi ciljane kontrole dužnika po osnovu uplate doprinosa.

Radio AS