Pogoršan kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo, proglašeno stanje pripravnosti

Zbog pogoršanja kvaliteta zraka i vremenskih prilika koje mu pogoduju, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor provedbe Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka proglašava epizodu “Pripravnost” na području Kantona Sarajevo.

Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na području Kantona Sarajevo na svim automatskim stanicama (Vijećnica, Hadžići, Otoka, Ilidža i Ilijaš) zabilježena su prekoračenja graničnih vrijednosti za PM10 čestične tvari u zraku (50µg/m3) za prethodni dan.

Ostali praćeni polutanti, prema Planu, ne bilježe prekoračenja satnih vrijednosti.

Trendovi za današnji dan bilježe daljnji rast koncentracija.

Prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas i naredna tri dana se očekuje umjereno oblačno do sunčano vrijeme, bez padavina i vjetarom slabog intenziteta, sa slabijom temperaturnom inverzijom većinom u jutarnjim i večernjim satima.

Usljed vremenskih prilika koje karakteriše prisustvo slabije temperaturne inverzije i slabog vjetra dolazi do daljnjeg nakupljanja zagađujućih materija na područje Kantona Sarajevo prvenstveno PM10, uz porast vrijednosti ostalih praćenih polutanata.

Obzirom na prognozirane stabilne vremenske uslove, uz bilježenje prekoračenja dnevnih graničnih vrijednosti na svim automatskim stanicama, članovi Stručnog tijela su konstatovali kao su ispunjeni svi uslovi za proglašenje epizode “Pripravnost”, predviđene Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka.

Radio AS