Poziv na javne konsultacije o Strateškoj platformi razvoja sektora kulture u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je pristupilo izradi Strategije razvoja kulture Kantona Sarajevo 2022-2027, kao prve sektorske strategije razvoja koja definira javne politike, pravce, ciljeve i resurse razvoja sektora kulture. Ova Strategija proizlazi iz integrirane Strategije razvoja KS 2021-2027.

U skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem FBiH i Uredbom o izradi strateških dokumenata, nakon pripremne faze, drugi korak je izrada Strateške platforme ili strateškog okvira razvoja sektora kulture. U okviru rada na Strateškoj platformi pripremljena je situaciona analiza, zatim urađeno strateško fokusiranje, kreirana vizija, te utvrđeni strateški ciljevi sa indikatorima.

Svrha pripreme Strateške platforme je u tome da se na osnovu analize prethodno prikupljenih podataka identificiraju ključna razvojna obilježja sektora kulture, te u formi vizije i strateških ciljeva utvrdi i predstavi željena promjena kojoj se teži do 2027. godine, odnosno tokom implementacionog perioda, a koja doprinosi ciljevima održivog razvoja Kantona Sarajevo.

Strateška platforma pomaže da se na bazi komparativnih prednosti i prilika u okruženju lakše prepoznaju razvojni potencijali sektora kulture, a istovremeno omogućava i da se na vrijeme prepoznaju slabosti, negativni trendovi, te izazovi koji mogu ugroziti željeni razvoj kulture Kantona Sarajevo.

Ova platforma predstavlja osnovu za sve naredne faze izrade spomenute Strategije. Iz toga se izvodi njen značaj i potreba da bude predmet diskusije na radnoj grupi, kao i da se uputi na javne konsultacije, prije nego se nastavi proces izrade Strategije razvoja kulture Kantona Sarajevo do 2027. godine.

S tim u vezi, Ministarstvo kulture i sporta otvara proces javnih konsultacija i komentara o Strateškoj platformi u periodu od 30 dana.

Mole se svi zainteresovani akteri da svoje sugestije na predmetni dokument dostave na Obrascu za komentare (https://mks.ks.gov.ba/preuzimanja/zahtjevi-obrasci) do 21. oktobra 2022. godine na e-mail: lejla.mujkic@mks.ks.gov.ba.

Kontakt telefon za moguća pitanja je 033 562 053 (Lejla Mujkić).

Radio AS